x
Cuddio'r dudalen

Sut Gall Meic Roi Cyngor?

Pan fydd bywyd yn anodd, gallet ti droi at Meic am gyngor i helpu ti i feddwl beth yw’r camau cywir i ti. Mae Meic wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc Cymru ers dros 10 mlynedd bellach.

This article is also available in English  – to read this content in English – click here

Beth yw cyngor?

Os wyt ti’n ansicr beth i wneud mewn sefyllfa anodd, gall hynny fod yn rhwystrol iawn ac achosi i ti boeni. Mae derbyn cyngor yn gallu helpu ti i feddwl beth allet ti ei wneud i wella pethau.

Pan fyddi di’n gofyn am gyngor, bydd Meic yn arwain ac yn cefnogi ti i feddwl am opsiynau’r camau nesaf. Ni fydd Meic byth yn dweud beth ddylet ti wneud, ond yn helpu ti i feddwl beth sydd yn iawn i ti. Gallant roi cyngor am y gwasanaethau a’r bobl gorau i gysylltu â nhw i gael y cymorth rwyt ti ei angen.

Am ba fath o bethau ydw i’n gallu cael cyngor?

Byddi di’n wynebu sawl sefyllfa wahanol wrth i ti dyfu, pethau da a drwg, ond mae posib dod drwyddi. Weithiau dim ond ychydig o gyngor sydd ei angen arnat ti. Gall Meic helpu wrth roi cyngor ar unrhyw beth – nid oes dim yn rhy fawr na dim yn rhy fach.

Dyma gwpl o esiamplau o sut mae Meic wedi rhoi cyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae’r enwau ar yr esiamplau wedi cael eu newid. Nid ydym byth yn rhannu gwybodaeth bersonol y rhai sydd wedi cysylltu.

Ymunodd Tom ag ysgol uwchradd newydd ac mae’n ei chael yn anodd gwneud ffrindiau. Mae’n teimlo’n unig ac yn drist nad yw’n gallu siarad â neb. Cysylltodd â Meic a gofyn am gyngor ar sut i wneud ffrindiau newydd.

Roedd Ceri yn teimlo fel bod rhaid iddi ddefnyddio hidlydd ar Instagram i gael mwy yn hoffi ei lluniau. Mae’n teimlo ei fod yn gwneud iddi edrych yn well. Mae’n dechrau teimlo’n ddrwg am ei hedrychiad wrth iddi edrych yn y drych ac mae ei hunan-barch yn dechrau dioddef. Cysylltodd Ceri â Meic i gael cyngor am sut i wella ei hunanhyder.

Mae pethau’n anodd iawn ar Sam yn ei berthynas. Mae’n teimlo fel nad yw ei gariad yn ei garu ddim mwy. Mae’n caru ei bartner ac eisiau i bethau weithio ond mae’n chwilio am gysur. Cysylltodd â Meic yn gofyn am gyngor sut i gychwyn sgwrs iach gyda’i bartner am y ffordd mae’n teimlo.

Person ifanc o flaen coeden yn yr eira ar gyfer erthygl i fynd â fideo gwybodaeth, eiriolaeth a cyngor Pwyso ar Meic

Sut ydw i’n gallu cael cyngor gan Meic?

Mae yna flogiau gwych i’w darllen ar Meic sydd yn gallu cynnig llawer o gyngor gwych heb siarad gydag un o’n cynghorwyr cyfeillgar. Os nad wyt ti’n barod i ofyn am gyngor yn uniongyrchol, cer draw i edrych ar rai o’n blogiau:

Pwyso ar Meic

Os nad wyt ti’n gallu gweld beth rwyt ti angen ar ein gwefan, neu os hoffet ti siarad â rhywun, gallet ti gysylltu â llinell gymorth Meic bob dydd rhwng 8yb a hanner nos ar y ffôn, neges testun neu sgwrs ar-lein. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol, yn ddienw ac am ddim.

Gallet ti bwyso ar Meic am gefnogaeth bob tro – rydym wedi bod yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc ledled Cymru ers dros 10 mlynedd. Cer draw i’n blog i wylio ein fideo newydd ac i edrych ar y pethau sydd wedi bod yn digwydd dros y byd dros y 10+ mlynedd o Meic.