x
Cuddio'r dudalen

Beth yw cyfrinachedd?

Mae Meic yn wasanaeth cyfrinachol. Gad i ni siarad am beth yn union mae hynny’n golygu.

Beth mae cyfrinachedd yn ei olygu?

Mae cyfrinachedd yn golygu na fyddwn ni’n dweud wrth unrhyw un arall beth wyt ti wedi dweud wrthym ni.

Mae’n bwysig allu di siarad am yr hyn sy’n mynd ymlaen yn dy fywyd gan wybod na fyddai’n cael ei drosglwyddo i unrhyw un arall. Mae cynghorwyr Meic yn deall hyn, ac yma i dy gefnogi di.

Pan fyddi di’n cysylltu â Meic, ni fydd yr hyn yr wyt yn dweud yn cael ei throsglwyddo i unrhyw berson neu sefydliad arall y tu allan i Meic oni bai dy fod am iddo. Weithiau, efallai bydd angen i’r cynghorydd llinell gymorth yr wyt yn siarad â trafod yr hyn rwyt ti wedi’i ddweud gyda chydweithiwr i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r cymorth gorau posibl i ti.

Ydy Meic bob amser yn gyfrinachol?

Mae Meic bron bob amser yn gyfrinachol. Mae yna adegau prin pan mae gofyn i ni ddweud wrth rywun beth wyt ti wedi dweud wrthym ni. Bydd dim ond angen i ni wneud neu dweud rhywbeth os:

Ydwyt o dan 18 oed ac

 • Rwyt ti’n gofyn i ni.
 • Rydym yn credu bod dy fywyd di neu bywyd rywun arall mewn perygl
 • Rwyt yn cael dy frifo gan rywun neu gallet gael dy frifo gan rywun (gelwir hyn yn niwed sylweddol)
 • Rwyt yn dweud wrthym fod plentyn neu person ifanc arall yn cael ei frifo
 • Rwyt yn dweud wrthym dy fod yn niweidio person arall yn ddifrifol
 • Rwyt yn dweud wrthym ni dy fod di, neu rywun arall, wedi cyflawni trosedd ddifrifol (fel llofruddiaeth neu derfysgaeth)

Ydwyt dros 18 ac yn:

 • Dweud wrthym am blentyn neu berson ifanc sydd mewn perygl o niwed
 • Rwyt mewn sefyllfa bygwth bywyd (mewn perygl uniongyrchol)
 • Rwyt yn dweud wrthym ni dy fod di, neu rywun arall, wedi cyflawni trosedd ddifrifol (megis llofruddiaeth neu derfysgaeth)

Pryd ydym ni’n dweud wrth rywun beth wyt ti wedi dweud wrthym ni (torri cyfrinachedd)?

Mae torri cyfrinachedd yn benderfyniad anodd i eiriolwyr cynghorwyr llinell gymorth Meic ac mae llawer o bethau i’w hystyried. Mae un o’r prif ffactorau wrth benderfynu dweud wrth rywun arall yn dibynnu ar sut y mae pethau’n datblygu yn ystod eich sgwrs. Os ar unrhyw adeg yn ystod eich sgwrs byddet yn dweud wrthym dy fod yn mynd i weithredu ar deimladau hunanddinistriol, bod ti neu rywun arall yn anniogel, neu yr ydym yn credu y byddi di mewn perygl pan fyddi di’n gorffen y sgwrs, yna mae’n rhaid i ni ddweud wrth rywun arall i helpu diogelu ti neu berson arall.

Beth sy’n digwydd pan fyddwn yn dweud wrth rywun beth rydych wedi dweud wrthym (torri cyfrinachedd)?

Byddwn yn trosglwyddo unrhyw fanylion a roddaist i ni i bobl a fydd yn gallu dod o hyd i’r cymorth sydd ei angen arnat ti.

Er enghraifft:

 • Efallai bydd angen i ni gysylltu â’r heddlu a chael ambiwlans i ti os ydwyt yn ceisio lladd dy hun.
 • Efallai y bydd angen i ni gysylltu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol (sefydliad llywodraeth sy’n helpu plant, oedolion a theuluoedd a rhoi cymorth ar waith i gadw plant yn ddiogel) fel y gallent helpu i ddiogelu ti.

Rydym yn deall ei fod hi’n anodd weithiau i ddweud wrth rywun beth sy’n digwydd i ti ac efallai byddi di’n teimlo’n ofnus i siarad â phobl eraill am dy sefyllfa. Efallai bydd di’n poeni am fod mewn trwbl neu poeni y byddai pobl eraill mewn trwbl (dy deulu neu ffrindiau) a trwy ddweud wrth rhywun yna dy fai di byddai os bydd hyn yn digwydd.

Rydym ni yma i dy gefnogi di drwy hyn ac i sicrhau bod dy farn di yn cael eu clywed. Rydym am helpu ti i deimlo’n ddiogel.

Pryd bynnag y byddwn yn cysylltu â sefydliadau eraill fel yr heddlu neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol, byddwn yn aros gyda ti ar destun, IM neu ar y ffôn, os ydwyt am i ni, i roi gwybod i ti beth sy’n digwydd ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennyt.

Os bydd yn rhaid i ni gymryd camau i amddiffyn ti neu rywun arall, byddwn bob amser yn dweud wrthyt beth ydym yn gwneud ac yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennyt.

Os oes gennyt unrhyw gwestiynau am gyfrinachedd, gallet ofyn i’r eiriolwr cynghorwyr llinell gymorth Meic ar ddechrau dy alwad, testun, e-bost neu sgwrs ar-lein.