x
Cuddio'r dudalen

Cwestiynau Cyffredin

A fydd Meic yn dweud wrth rywun am y pethau rydym wedi trafod?

Fel arfer na… oni bai ein bod yn teimlo bod rhywun arall mewn perygl enbyd neu wedi’u hanafu. Mae yna sawl rheswm gallai hyn ddigwydd ac mae posib darllen ein polisi cyfrinachol llawn yma am esboniad mwy manwl.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n galw Meic yng nghanol nos?

Nid yw Meic bellach ar gael ar 24 awr. Tra bod hi’n bosib i ti ein galw ni unrhyw bryd rhwng 8 y bore hyd canol nos, fydden ni ddim yn ateb y ffôn ar ôl 12 o’r gloch y nos.

Ydych chi'n gweld fy rhif ffôn?

Na, nid ydym yn gwybod beth yw dy rif ffôn os nad wyt ti’n dweud.

Rhagor o gwestiynau?

Gall cysylltu â Meic wrth ffonio 0808 80 23456, gyrru neges testun 84001 neu ofyn cwestiwn wrth sgwrsio ar y we neu e-bost

Pwy o Meic sydd yn cael gwybod am y pethau dwi'n siarad?

Weithiau bydd goruchwylydd yn Meic yn gwrando ar yr alwad ffôn neu’n darllen eich neges destun, neges wib neu e-bost i wneud yn siŵr bod cynghorwyr Meic yn eich helpu chi yn y ffordd orau bosib.

Ni fyddwn yn cofnodi dy negeseuon yma yn Meic ond byddwn yn cofnodi nifer y galwadau, negeseuon testun, negeseuon gwib a’r e-byst y byddwn yn eu cael. Byddwn hefyd yn cofnodi pa fath o gymorth a roddwn ond nid ydym yn cadw unrhyw wybodaeth am y person a gafodd y cymorth hwnnw.

Pan fyddi’n anfon neges testun i linell gymorth Meic gallwn ni weld negeseuon testun eraill a anfonwyd o’r rhif ffôn hwnnw ond ni fyddwn yn gwybod pwy wyt ti nac yn gwybod beth yw dy rif di.

Darllenwch ein polisi gyfrinachedd yma.

Oes rhaid i mi ddweud unrhyw beth amdanaf i fy hun wrth Meic?

Na, dim ond os wyt ti eisiau.

Efallai y byddwn yn gofyn dy oedran a ble ti’n byw yng Nghymru fel y gallwn ddod o hyd i wybodaeth a fydd yn ddefnyddiol i ti. Ond ti sy’n rheoli beth rwyt yn ei ddweud wrthym.

Os wyt eisiau inni gysylltu â rhywun arall ar dy ran, neu gysylltu â sefydliad arall a allai fod o help i ti yn dy fywyd, efallai y byddi am roi dy enw, cyfeiriad, manylion cyswllt a gwybodaeth arall fel arall – ond dy ddewis di yw hynny.

Ydy'r galwad ffôn am ddim ac yn dangos ar y bil ffôn?

Mae galwadau ffôn i Meic am ddim ac nid ydynt yn ymddangos ar filiau ffôn BT neu gebl. Ar hyn o bryd mae galwadau ffôn i Meic ar 0808 80 23456 yn rhad ac am ddim o’r holl rwydweithiau fel 3, BT Mobile, Fresh, O2, Orange, T Mobile, Virgin, Vodafone. Rydym ar ddeall na fydd y galwadau ffôn yn ymddangos ar unrhyw un o’r biliau hyn.

Cofia: bydd y rhif ffôn yn ymddangos yn y rhestr o rifau a ddeialwyd ar dy ffôn symudol fel 0808 80 23456. Os nad wyt am i bobl weld y rhif ar dy ffôn, cofia ei ddileu o dy restr galwadau.

A all unrhyw un weld fy mod wedi defnyddio fy nghyfrifiadur gartref i gysylltu â Meic?

Ni all unrhyw un ddarllen unrhyw negeseuon rwyt ti wedi’u hanfon i Meic neu a gefaist oddi wrth Meic cyn belled â dy fod yn cadw dy gyfrinair yn breifat. Mae’n bosib i rywun weld hanes y gwefannau rwyt ti wedi ymweld â nhw ar dy gyfrifiadur, ond gelli ddileu’r hanes.