x
Cuddio'r dudalen

Ymdopi Gyda Galar Dros y Nadolig

Mae’r Nadolig yn gyfnod i rannu gyda theulu, ffrindiau a phobl agos – cywir? Yn anffodus, mae digwyddiadau tymhorol fel y Nadolig yn gallu bod yn atgof poenus o absenoldeb rhywun. Sut mae ymdopi gyda’r galar yma?

To read this content in English – click here

Gall y teimlad o alar fod mor gryf yn y flwyddyn gyntaf yn dilyn marwolaeth rhywun, efallai dy fod yn gobeithio bod y Nadolig yn diflannu’n gyfan gwbl. Ond mae ‘parhau’ yn gallu bod yn fuddiol i rai pobl.

Dylet ti ddathlu’r Nadolig?

Sut bynnag yr wyt ti’n teimlo – nid oes ffordd gywir nac anghywir i ymdopi gyda galar. Mae’n bwysig bod pobl yn deall ac yn parchu hyn. Mae yna lawer o wybodaeth fuddiol ar wefan yr elusen profedigaeth ‘Cruse’. Mae yna awgrymiadau am sut i ymdopi gyda’r Nadolig gall fod yn fuddiol i ti. Darganfydda os dylet ti ddathlu neu beidio, y pwysigrwydd o gofio rhywun agos, edrych ar ôl dy hun a chymryd amser i ti dy hun. Darganfydda fwy yma.

Gall cyfathrebu dy deimladau gyda theulu a ffrindiau eu helpu i ddeall dy brofiad di o alar. Bydd hyn yn eu helpu i feddwl am y ffordd orau i dy gefnogi.

Rhai pethau gallet ti feddwl amdanynt:

  • Meddwl am y teimladau sydd gen ti a chynllunio sut y gallet ti ymdopi â nhw. Mae hyn yn cynnwys caniatáu dy hun i grio a theimlo gofid os oes angen.
  • Gwybod ble i chwilio am gyngor a chefnogaeth os oes angen. Caniatâ dy hun i ymateb yn y ffordd rwyt ti ei angen ar y pryd.
Llun agos iawn o ddarn o goeden Nadolig gyda'r goleuadau yn y cefn yn niwlog. Blog galar dros y nadolig

Delio gyda pheidio ymdopi

Mae yna erthygl wych ar wefan The Telegraph ‘Ymdopi gyda phrofedigaeth yng nghyfnod y Nadolig: ‘Y tymor gwyliau cyntaf heb fy mam’. Mae’n rhoi cyngor i helpu merch sydd yn poeni am y Nadolig cyntaf ers marwolaeth ei mam. Efallai bydd yna rai pethau yn yr erthygl fydd yn gallu helpu, fel ffyrdd i ddelio gyda ‘peidio ymdopi’ a ble i gael help.

Cer draw i’n blog ‘Angen Cefnogaeth Dros y Nadolig? Cysyllta â Meic’ am gyngor a chysylltiadau ychwanegol.

Creu defodau (rituals)

Gall creu defodau dy hun helpu leddfu’r boen o golli rhywun agos. Mae gwefan The Good Therapy yn awgrymu pethau fel tanio cannwyll, gwylio’u hoff ffilm neu roi rhodd i elusen roeddent yn ei gefnogi. Syniadau defodau pellach yma.

Gobeithiwn fod y cyngor a dolenni uchod wedi bod yn fuddiol yn ystod y cyfnod anodd yma. Cofia fod yn garedig i ti dy hun. Gwna’r hyn rwyt ti’n teimlo sydd orau i ti yn ystod y Nadolig cyntaf hebddynt.

Galwa Meic

Os wyt ti’n cael trafferth ymdopi gyda galar dros y Nadolig, neu os oes unrhyw beth arall hoffet ti gael cyngor neu wybodaeth amdano, yna gallet ti siarad â Meic.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) neu sgwrsio ar y we yn rhad ac am ddim.