x
Cuddio'r dudalen

Ymdopi Gyda Galar Dros y Nadolig

Mae’r Nadolig yn gyfnod mae’r mwyafrif o bobl yn treulio gyda theulu, ffrindiau a phobl agos. Ond mae digwyddiadau tymhorol fel hyn yn gallu bod yn atgof poenus o absenoldeb rhywun. Dyma gyngor ar sut i ymdopi gyda galar.

Mae’r blog yma yn rhan o’r ymgyrch Byw Gyda Cholled: Ymgyrch Galar.
I weld mwy o gynnwys yr ymgyrch clicia yma.

Mae galar yn beth anodd i ymdopi gydag ef unrhyw amser (os wyt ti angen help ymdopi gyda galar, cer i’n blog Byw Gyda Galar), ond gall deimlo’n waeth ar gyfnodau pan mae’n naturiol i deulu a ffrindiau ddod at ei gilydd. Mae Nadolig yn un o’r cyfnodau yma, a ta waeth faint o wythnosau, misoedd neu flynyddoedd sydd wedi pasio; gall golli rhywun agos deimlo’n anoddach. Gall y teimlad o alar fod mor gryf yn y flwyddyn gyntaf yn dilyn marwolaeth fel dy fod di’n gobeithio na fydd y Nadolig yn digwydd o gwbl.

Vector image with christmas trees in a row. Front one decorated.

Dylet ti ddathlu’r Nadolig?

Nid oes ffordd gywir nac anghywir i ymdopi gyda galar. Nid oes rhaid i ti ddathlu digwyddiadau fel y Nadolig os nad wyt ti eisiau, ond ni ddylet ti deimlo’n euog os wyt ti’n dewis nodi’r ŵyl. Efallai dy fod di’n poeni am farn pobl eraill, ond mae’n ddewis personol, ac mae’n rhaid i bobl ddeall a pharchu hyn.

Mae yna lawer o gyngor ar wefan yr elusen Cruse am sut i ymdopi gyda galar dros y Nadolig, fel darganfod ffyrdd eraill i ddathlu, cael trefn, darganfod ffyrdd i’w cofio a chymryd amser i ti dy hun. Darganfod mwy yma.

Siarada gyda theulu a ffrindiau am sut rwyt ti’n teimlo am y Nadolig. Bydd yn helpu nhw i ddeall dy brofiad o alar. Byddant yn deall yn well y ffordd orau i dy gefnogi.

A heartbroken girl sat with head in lap with broken heart hovering over head

Rhai pethau i feddwl amdanynt

Meddylia am dy deimladau a chynllunio sut rwyt ti am ymdopi os yw pethau’n dod yn ormod. Gad i dy hun grio a theimlo gofid os wyt ti angen gwneud hynny. Caniatâ dy hun i ymateb yn y ffordd rwyt ti ei angen ar y pryd.

Deall ble i gael cyngor a chymorth os wyt ti ei angen. Siarada gyda theulu a ffrindiau. Bydd rhai gwasanaethau dal i fod yn agored dros y Nadolig. Nid yw Meic yn cau, hyd yn oed ar ddiwrnod Nadolig, felly os wyt ti angen siarad gyda rhywun yn gyfrinachol, cysyllta. Gellir darganfod rhestr o wasanaethau cymorth galar ar waelod y blog yma dan ‘Cael Help’.

Mae gan Young Minds flog gan Zoe, person ifanc sydd yn rhannu ei phrofiad o’r Nadolig ar ôl colli ei brawd. Mae’n rhoi cyngor fel darganfod pethau i dynnu sylw, mudo geiriau penodol sydd yn cynhyrfu ar gyfryngau cymdeithasol, caniatáu dy hun i deimlo emosiynau, a siarad.

Sprout vector image for christmas

Clywed profiadau pobl eraill

Mae llawer o bobl wedi cael profiad o alar Efallai bydd yn helpu i siarad gyda nhw am y Nadolig cyntaf a sut maent yn cofio am rywun ar adeg yma’r flwyddyn. Efallai bydd yn rhoi syniadau i ti am sut gallet ti gofio.  

Os wyt ti’n teimlo’n gyfforddus yn siarad gyda’r bobl yn dy fywyd, rho dro arni. Os ddim, edrycha ar y blog ‘Grieving at Christmas‘ yma ar Metro. Mae pobl yn rhannu eu straeon o ddathlu a chofio pobl agos dros y Nadolig. Maent yn amrywio o wrando ar eu hoff gerddoriaeth, teithio, edrych ar luniau, a bwyta sbrowts (er eu bod nhw’n casáu sbrowts!). Mae yna syniadau ar waelod y blog am sut i gofio pobl dros y Nadolig.

Bauble hanging on a tree branch

Creu traddodiadau

Efallai byddi di’n hoffi creu traddodiadau dy hun sydd yn helpu ti i’w cofio, fel tanio cannwyll, cael addurn arbennig i roi ar y goeden, neu wneud rhywbeth sydd yn dy atgoffa di ohonynt, fel gwylio’u hoff ffilm neu wrando ar eu hoff gân.

Mae’n iawn creu traddodiadau newydd hefyd i helpu gyda’r galar. Efallai chwarae gemau, coginio, neu fynd am dro.

Cofia fod yn garedig i dy hun. Gwna’r hyn ti’n teimlo sydd orau i ti yn ystod y Nadolig cyntaf hebddynt.


Cael help

Logo hope again

Hope Again

Gwefan ieuenctid gan Gymorth Galar Cruse. Lle diogel i ddysgu gan bobl ifanc eraill am sut i ymdopi gyda galar a theimlo’n llai unig. Ffonia’r llinell gymorth Cruse ar 0808 808 1677 rhwng 9:30 a 5yh dydd Llun a dydd Gwener neu rhwng 9:30 a 8yh dydd Mawrth, Mercher, ac Iau. Ymwela â’u tudalen Grieving at Christmas.

Logo Winston's Wish

Winston’s Wish

Helpu plant a phobl ifanc i ganfod eu traed pan fydd eu bywydau yn cael eu troi wyneb i waered gan alar. Mae eu gwefan Help 2 Make Sense yn cynnwys cyngor a straeon go iawn gan bobl ifanc eraill sy’n galaru. Ymwela â’u tudalen Coping With Grief at Christmas.

Logo grief encounter

Grief Encounter

Cefnogi plant a phobl ifanc mewn profedigaeth. Mae’r llinell gymorth Grieftalk yn cynnig cymorth ac arweiniad emosiynol, cyfrinachol, i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan alar. 0808 802 0111 9yb-9yh yn ystod yr wythnos. Ymwela â’u tudalen Remembering at Christmas.

Logo Meic

Siarad â Meic

Llinell gymorth ddwyieithog, cyfrinachol ac am ddim, i blant a phobl ifanc hyd at 25 yng Nghymru. Ffonia’r llinell gymorth o 8yb tan hanner nos bob dydd: 080 880 23456 neu sgwrsia ar-lein. Darganfod mwy am sut gallwn ni fod Yma i Ti Dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yma.

delwedd manylion cyswllt meic