x
Cuddio'r dudalen

Coda’r Meic: Ofn Ffaelu Arholiadau

Poeni’n ormodol am dy arholiadau? Gwneud dy hun yn sâl am y peth? Sut mae peidio poeni cymaint amdano? Cysylltodd person ifanc â Coda’r Meic am gyngor.

Coda’r Meic ydy dy gyfle di i ofyn cyngor am unrhyw beth sy’n dy boeni. Rydym yma i wrando a chynnig cyngor. Mae manylion #codarmeic ar y dudalen hon, ond cofia nad yw’r cyngor yn dod yn syth. Os wyt ti angen cyngor sydyn yna cysyllta â’r llinell gymorth.

(This article is also available in English  – To read this content in English click here)


Helo Meic,

Dwi efo ofn mawr ffaelu fy arholiadau i gyd  gan fod fy mhryder yn rhoi cur pen i mi a’r niwl ymennydd gwaethaf erioed. Dwi’n crio am y pethau lleiaf a gyda chur pen cyson sydd yn atal mi rhag llyncu dim o’r stwff dwi’n adolygu. Dwi’n eithaf twp hefyd, felly os dwi’n ffaelu yna fydd gen i ddim cyfle mewn bywyd o gwbl, does gen i ddim beth bynnag gan fod fy nheulu i’n eithaf tlawd.

Cyngor Meic

Helo ‘na, diolch i ti am gysylltu gyda ni yma ym Meic. Mae’n ddrwg gen i glywed dy fod di’n pryderu cymaint am dy adolygu, a’r holl deimladau negyddol sydd gen ti tuag at dy hun a beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig.

Nid ti yw’r unig un. Mae llawer o bobl ifanc yn profi straen a phryder oherwydd pwysau ysgol, fel arholiadau. Mae’n gyffredin hefyd i boeni am yr effaith gall yr arholiadau yma ei gael ar dy ddyfodol. Edrycha ar rai o’r erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar Meic yn ystod ein hymgyrch arholiadau arbennig gyda llawer o awgrymiadau a chyngor:

Mae’n ymddangos fel dy fod di wedi bod yn astudio’n dda tuag at dy arholiadau, ac mae hyn yn beth da. Ond, nid adolygu yw’r unig beth sy’n bwysig ar gyfer llwyddiant arholiadau. Bydd gofalu amdanat ti dy hun yn cael effaith mawr ar dy berfformiad a lles. Felly, sut wyt ti’n gofalu am dy hun?

pwysau i erthygl coda'r meic pwysau arholiadau

Paid rhoi pwysau ar dy hun

Mae’n ymddangos fel dy fod di’n rhoi pwysau mawr arnat ti dy hun gyda’r arholiadau yma. Rwyt ti’n meddwl bod ffaelu yn golygu nad fydd gen ti unrhyw gyfle mewn bywyd. Er ei fod yn naturiol i bobl ifanc deimlo fel hyn wrth wynebu’r fath bwysau, nid yw’n wir o reidrwydd. Mae hyn yn lot mawr o bwysau arnat ti, fydd yn gallu cael effaith ar dy iechyd emosiynol, ac o ganlyn, lefelau pryder.

Cofia, er bod arholiadau yn gallu effeithio ar dy ddewisiadau neu’r llwybr ti’n ei gymryd, nid yw canlyniad yr un arholiad yn golygu nad oes gen ti unrhyw gyfle mewn bywyd. Ceisia fod yn rhesymol am hyn a rhoi pethau mewn persbectif pan ddaw at ddewisiadau. Efallai byddai’n syniad siarad gyda rhywun am yr hyn sydd yn dy boeni, mae dweud rhywbeth yn uchel a rhannu yn gallu bod yn rhyddhad. Efallai bydd y person yma yn gallu helpu ti i roi pethau mewn persbectif.

Edrycha ar Student Minds. Mae yna awgrymiadau defnyddiol am ymdopi gyda phanig arholiadau, fel arferion da, arferion drwg, sefydliadau a rhoi persbectif ar bethau.

Rheoli Pryder

Ti’n dweud bod pryder yn rhoi cur pen i ti, a bod hyn yn atal ti rhag astudio. Wyt ti wedi profi pryder o’r blaen? Os mai dyma’r tro cyntaf, ceisia beidio teimlo anobaith. Mae yna lawer o bethau gallet ti ei wneud i reoli pryder, o dechnegau myfyrio ymwybodol (mindfulness) i ymarfer anadlu. Edrycha ar wefan Mind sydd â llawer o wybodaeth am y cyflwr ac awgrymiadau am sut i’w reoli dy hun.

Amser ymlacio

Mae’n bwysig gwerthfawrogi bod yr ymennydd yn gweithio’n galed iawn ar hyn o bryd. Felly mae angen cymryd seibiant i orffwyso ac ymlacio, Bydd cymryd cyfnodau byr i ffwrdd o’r astudio yn helpu, fel arall gall fod yn anodd iawn canolbwyntio a chadw gwybodaeth i mewn. Heb gymryd seibiant efallai nad fydd astudio yn gweithio a byddi di’n profi’r hyn y galwaist yn ‘niwl ymennydd’. Os wyt ti’n teimlo panig, bydd 20 munud i ti dy hun yn dy helpu i glirio’r meddwl. Efallai bydd rhai o’r apiau ar ein herthygl gwefannau tawelu’r meddwl yn ddefnyddiol.

Ffordd dda i gymryd amser o’r adolygu ydy ymarfer corff. Cer am dro neu i’r ganolfan hamdden leol am awr. Er mai dim ond awr o saib o’r astudio ydyw, mae ymarfer corff yn debygol o wneud i ti deimlo wedi adfywio ac yn barod i fynd eto.

Bydda’n garedig i ti dy hun a gwobrwyo dy hun wrth astudio. Gallet ti wylio rhaglen deledu dros amser cinio, neu hanner awr o wrando ar gerddoriaeth ar ôl te. Mae hyn yn ysgogwr wych ac yn rhoi ychydig o amser ymlacio i ti yn ystod y cyfnod astudio.

Bwyta’n dda

Mae’r pethau ti’n bwyta yn cael effaith ar berfformiad dy gorff. Mae’n bwysig bwyta diet iach beth bynnag, ond yn enwedig o bwysig os wyt ti’n defnyddio dy ymennydd cymaint. Anghofia am y coffi, diodydd egni a bwyd sothach. Edrycha ar awgrymiadau’r BBC am yr opsiynau iach i ti ystyried.

Gobeithiwn fod rhai o’r awgrymiadau yma yn helpu. Os nad wyt ti’n sicr o unrhyw beth, neu os wyt ti angen cyngor neu wybodaeth bellach, cysyllta â ni ar linell gymorth Meic.

Pob lwc gyda dy arholiadau a chofia gofalu am dy hun.

Y Tîm Meic


Galwa Meic

Os wyt ti angen siarad gyda rhywun am unrhyw beth sydd yn dy boeni, yna galwa Meic i siarad gyda chynghorydd cyfeillgar.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.

Mae arholiadau ymhob man ar hyn o bryd a gall fod yn gyfnod anodd iawn i rai. Mae Meic yma i helpu wrth gyhoeddi gwybodaeth ddefnyddiol dros yr wythnosau nesaf i helpu ti i ymdopi a pharatoi.

Dyma erthyglau eraill sydd wedi’u cyhoeddi yn ystod yr ymgyrch arholiadau Meic. Bydd mwy yn cael eu hychwanegu fel mae’r ymgyrch yn parhau:

Dyma Fy Stori Arholiadau

Cyngor Adolygu Arholiadau

Gofalu Am Iechyd Meddwl Yn Ystod Arholiadau

6 Ffordd i Leihau Straen Arholiadau

Bywyd Yn Dilyn Arholiadau – Stori Alice

Canlyniadau Arholiadau – Sut i Ymdopi?