x
Cuddio'r dudalen

Coda’r Meic – Ymdopi Gyda Bwlio Homoffobig

Os wyt ti’n cael dy fwlio a ddim yn cael help gan unrhyw un, yna beth fedri di wneud? Cysylltodd Fiona â Coda’r Meic gan ei bod yn dioddef o fwlio homoffobig, Dyma’n cyngor.


Coda’r Meic ydy dy gyfle di i ofyn cyngor am unrhyw beth sy’n dy boeni. Rydym yma i wrando a chynnig cyngor. Mae manylion #codarmeic ar y dudalen hon, ond cofia nad yw’r cyngor yn dod yn syth. Os wyt ti angen cyngor sydyn yna cysyllta â’r llinell gymorth.

(This article is also available in English  – To read this content in English – click here)

Helo Meic

Rwy’n dioddef gyda bwlio homoffobig yn y coleg ers ail wythnos mis Medi am fod yn hoyw. Rwyf wedi bod at dri uwch aelod o staff gwahanol i ddweud wrthynt. Dywedodd un mai fi oedd ar fai am fod yn hoyw, ni chefais orffen dweud wrth un cyn iddynt ddechrau siarad am y ffordd ymdopais gyda chael fy ngwthio ar y bws a chael fy ngalw’n ‘ff**in ffagot’, dywedodd y llall nad oedd ganddi amser ac i beidio dod yn ôl os nad oedd gen i rywbeth iddi ddelio ag ef. Dwi wedi bod at bennaeth y coleg hefyd. Galwodd y 6 bwli i’w swyddfa a gofyn iddynt i beidio cyfathrebu â mi eto. Ni ddwedodd dim am y bwlio homoffobig.

Dwi’n cael fy nharo, cicio neu faglu yn ddyddiol. Dwi’n cael fy ngalw yn ffagot ac yn ‘dyke’. Nid oes neb yn y coleg yn barod i wynebu’r sefyllfa a dwi ddim yn gwybod beth arall i wneud. Mae mwy o bobl yn ymuno nawr ac mae hyd at 12 o bobl yn fy mwlio nawr.

Fiona (*enw wedi’i newid i’w hamddiffyn)

Cyngor Meic

Helo Fiona,

Diolch am gysylltu gyda ni yma yn Meic. Mae’n ddrwg iawn gen i glywed dy fod di’n dioddef y fath yma o fwlio homoffobig a bod y coleg ddim wedi bod yn gynorthwyol iawn wrth ddelio gyda’r sefyllfa.

Mae gen ti hawliau

Mae’n anodd iawn gorfod delio efo’r ffordd rwyt ti’n disgrifio cael dy drin yn ddyddiol, ac nid yw’n iawn i ti orfod goddef hyn. Mae gen ti’r hawl i fod yn ti dy hun, heb ofni cael dy wahaniaethu neu dy niweidio. Yn ôl yr hyn rwyt ti wedi’i ddweud, mae’n swnio fel dy fod di yn cael dy wahaniaethu gan dy gyfoedion yn ogystal â thiwtoriaid y coleg, ac nid yw hyn yn dderbyniol. Cafodd y Ddeddf Cydraddoldeb ei basio yn 2010 i amddiffyn y gymuned LHDT (Lesbiad, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol) rhag cael eu gwahaniaethu. Golygai hyn na ddylai lleoliadau cyhoeddus, fel dy goleg, wahaniaethu rhywun oherwydd eu tueddfryd rhywiol.

Gwaeddi i mewn i dun metel - cael dy glywed i ddatrys bwlio homoffobig

Sut i ymdopi â hyn

Nid dyma’r diwedd. Mae yna bethau gallet ti ei wneud i ymdopi gyda’r sefyllfa. Soniais dy fod di wedi siarad efo tiwtoriaid a’r pennaeth, ond nad oedd unrhyw weithred sylweddol wedi digwydd a bod yn bwlio yn parhau. Wyt ti wedi ceisio siarad gyda rhywun arall am beth sy’n digwydd? Beth am dy rieni? Efallai bydda’n nhw’n poeni ac eisiau cefnogi ti i weithredu ar hyn.

Os dyw siarad efo dy rieni ddim yn opsiwn, yna gall Meic eirioli ar dy ran. Eiriolaeth ydy pan allem gysylltu â rhywun ar dy ran a dweud wrthynt sut rwyt ti’n teimlo, beth rwyt ti eisiau digwydd nesaf, a chael y cymorth rwyt ti ei angen. OS oes rhywbeth hoffet ti ei ddweud wrth y coleg, ond dy fod di’n teimlo nad ydynt yn gwrando, neu ti ddim yn siŵr sut i fynegi dy deimladau yn iawn, yna gallem helpu ti wrth fod yn llais i ti a helpu ti i gael dy glywed. Os nad yw hyn yn gweithio, yna gallem dy helpu gyda’r broses cwyno hefyd, os rwyt ti’n teimlo gall hynny helpu.

Cymorth pellach

Efallai gall Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru fod yn le da i gael cymorth pellach. Gallet ti siarad gyda chynghorydd am hawliau a phroblemau LHDT yn benodol:

Gobeithiwn fod y wybodaeth yma wedi bod yn ddefnyddiol i ti, a bod y bwlio yn dod i ben yn fuan a gallet ti barhau gyda bywyd coleg mewn amgylchedd llawer fwy positif.

Cymera ofal

Tîm Llinell Gymorth Meic

Galwa Meic

Os wyt ti angen siarad gyda rhywun am unrhyw beth sydd yn dy boeni, yna galwa Meic i siarad gyda chynghorydd cyfeillgar.

Manylion Meic erthygl Coda'r Meic Bwlio

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.