x
Cuddio'r dudalen

Canlyniadau TGAU – Beth Sy’n Digwydd a Beth Nesaf?

Bydd rhai ohonoch yn derbyn eich canlyniadau TGAU’r wythnos hon. Paid poeni, mae gan Meic gyngor ar beth i’w ddisgwyl a beth i’w wneud nesaf.

(This article is also available in English  – To read this content in English click here)

Diwrnod Canlyniadau

Mae’n debyg bydd yr ysgol wedi dweud faint o gloch gallet ti fynd yno i godi dy ganlyniadau. Bydd hyn ar ôl 10yb fel arfer.

Byddi di’n derbyn amlen yn cynnwys dy ganlyniadau. Gallet ti ei agor yn syth gyda dy ffrindiau i gyd os hoffet, neu fynd ag ef i’r car neu adref gyda thi i’w agor yn breifat – ti sydd yn dewis pryd i’w agor.

Edrycha ar y canllaw cam wrth gam yma gan y Telegraph sydd yn cynnwys cyngor am beth i fynd gyda thi yno.

Mae’r system graddio yng Nghymru yn rhoi gradd o A* i G.

Pa gyfeiriad? erthygl canlyniadau TGAU

.

Wyt ti wedi cael beth oeddet ti ei angen?

Byddi di’n ymwybodol eisioes pa raddau sydd ei angen i wneud yr hyn rwyt ti wedi dewis gwneud, bod hynny’n mynd i’r chweched yn yr ysgol neu goleg i astudio Lefel A neu gymwysterau galwedigaethol, prentisiaeth, gwaith neu rywbeth arall. Ond ar ôl i ti dderbyn dy ganlyniadau efallai byddi di eisiau, neu angen, newid dy gynlluniau. Edrycha ar y wybodaeth am y wahanol opsiynau sonnir amdanynt uchod ar wefan youthemploymentuk.

Efallai nad yw’r canlyniadau cystal ag yr oeddet ti wedi’i obeithio. Hyd yn oed os nad wyt ti wedi derbyn y graddau roeddet ti ei hangen, fe ddylet ti gysylltu â dy ysgol neu goleg dewisol i weld os ydynt yn fodlon i dderbyn ti o hyd, neu os gallant gynnig opsiwn gwahanol. Os nad ydynt yn barod i wneud hynny, yna gallet ti gysylltu ag ysgolion a cholegau eraill, efallai bod ganddynt lefelau mynediad is ac yn hapus i ti fynd yno.

Beth os wyt ti’n fwy llwyddiannus nag yr oeddet ti wedi’i ddisgwyl? Efallai dy fod di’n penderfynu dy fod di eisiau mynd i’r chweched wedi’r cwbl. Siarada gyda’r ysgol neu goleg i weld pa opsiynau sydd gen ti, nid yw’n rhy hwyr.

Apelio ac ailsefyll

Os wyt ti’n credu bod y graddau yn anghywir yna mae yna sawl gwasanaeth ar ôl y canlyniadau gellir eu dilyn. Mae’r rhain yn cynnwys ailwiriad clerigol, adolygu’r marciau, mynediad i’r sgriptiau, adolygu’r safoni neu apelio. Mae gwybodaeth ar yr holl opsiynau yma ar gael ar wefan CBAC yma.

Efallai bydd angen i ti ailsefyll rhai pynciau er mwyn gwneud yr hyn ti wir eisiau gwneud. Mae’r arholiadau ailsefyll nesaf yn digwydd fis Tachwedd ar gyfer Saesneg a Mathemateg. Siarada â’r ysgol.

Siarad â rhywun

Bydd yna rywun yn yr ysgol ar ddiwrnod y canlyniadau gallet ti siarad â nhw am dy opsiynau. Os wyt ti’n ansicr neu angen cyngor, yna gofynna i gael siarad â rhywun.

Os wyt ti angen cyngor proffesiynol yna bydd dy Gynghorydd Gyrfa yn gallu helpu. Gofynna i gael siarad â’r cynghorydd gyrfa yn yr ysgol neu goleg, neu cysyllta â Gyrfa Cymru.

Os wyt ti eisiau siarad am dy bryderon gyda rhywun, a ddim yn gwybod ble i droi, yna gall Meic helpu. Mae ein cynghorwyr cyfeillgar hyfforddedig ar ochr arall y ffôn neu gyfrifiadur rhwng 8yb a hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos.

Stori Alice

Darllena stori Alice. Daeth atom ar brofiad gwaith yn 16 oed ar ôl sefyll ei arholiadau TGAU. Tra yma cynhyrchodd fideo yn edrych ar straen arholiadau (isod). Yn ddiweddar cawsom gyfle i’w holi am beth ddigwyddodd iddi ar ôl derbyn ei chanlyniadau TGAU a sut arweiniodd hyn ati’n gweithio yng Ngwlad Belg.

Llun clawr wedi’i addasu o lun gan Kate Trysh ar Unsplash