x
Cuddio'r dudalen

Canlyniadau Lefel A – Da Neu Ddrwg – Beth Nesaf?

Wyt ti’n derbyn canlyniadau Lefel A’r wythnos hon? Ydy’r teimladau o bryder a straen yn cynyddu wrth i ti ddisgwyl am ganlyniadau dwy flynedd o waith yn yr ysgol neu goleg?

This article is also available in Welsh. I ddarllen y cynnwys yma yn Gymraeg  – clicia yma

Pa unai yw dy ganlyniadau yn well neu’n waeth nag disgwyl, mae Meic yma i helpu gydag ychydig o gyngor. Edrychwn ar dy opsiynau Prifysgol os ydy dy ganlyniadau yn wahanol i’r hynny disgwyliwyd.  Byddem yn trafod ail-sefyll, yn edrych ar opsiynau gwahanol i’r Brifysgol, a ble i gael cyngor.

Cap flat prifysgol ar gyfer blog canlyniadau Lefel A

Mynd i’r Brifysgol?

Bydd y Brifysgol rwyt ti wedi’i ddewis yn derbyn dy ganlyniadau gan UCAS, fydd yn eu cael yn awtomatig gan y bwrdd arholi. Ond beth os yw’r canlyniadau yn well neu’n waeth nag yr oeddet ti wedi’i ddisgwyl? Efallai hoffet ti ystyried opsiynau gwahanol.

Efallai nad oeddet ti wedi gwneud cais am y cwrs delfrydol am nad oeddet ti’n disgwyl cael y canlyniadau oedd ei angen. Os wyt ti wedi gwneud cais am gwrs neu Brifysgol arall ac wedi llwyddo cael lle diamodol, yna gallet ti ddewis gwrthod dy le a symud i’r broses Clirio. Sicrha dy fod di’n bendant nad wyt ti eisiau gwneud y cwrs yma cyn dod i benderfyniad. Siarada gyda’r Brifysgol a dy gynghorydd gyrfa yn yr ysgol neu goleg cyn dewis. Mae gan UCAS wybodaeth bellach am hyn.

Pethau ddim wedi mynd cystal? Paid mynd i banig. Efallai bydd y Brifysgol yn dal yn hapus i dy dderbyn ar y cwrs neu’n cynnig cwrs gwahanol. Mewngofnoda i dy gyfrif UCAS i weld. Os ddim, ac rwyt ti’n dal yn awyddus i fynd i’r Brifysgol, gallet ti ddewis mynd trwy’r broses Clirio a gweld pa gyrsiau neu Brifysgolion eraill sydd yn agored i ti.

Llyfr agored gyda bwlb golau yn y canol

Ail-sefyll arholiadau

Os wyt ti’n benderfynol ar yrfa benodol ac angen cael gradd benodol i gyflawni hynny, yna mae posib i ti ail-sefyll dy Lefel A. Dim ond unwaith y flwyddyn gellir sefyll arholiadau Lefelau A felly bydd rhaid disgwyl tan fis Mehefin nesaf. Siarada ag athro os wyt ti eisiau mynd yn ôl i’r ysgol i ail-sefyll arholiadau. Neu efallai dy fod di’n awyddus i symud ymlaen o’r ysgol ac ail-sefyll arholiadau mewn coleg lleol yn lle hynny. Mae cyngor gwych i’w gael ar The Mix yn ymwneud ag ail-sefyll arholiadau.

Bachgen yn eistedd o flaen cyfrifiadur gyda merch yn sefyll wrth ei ochr yn ei arwain

Ystyried opsiynau eraill

Nid y brifysgol yw’r unig opsiwn sydd yn agored i ti. Efallai dy fod di wedi cael y graddau oedd ei angen ond wedi newid dy feddwl am fynd i’r Brifysgol. Efallai nad wyt ti wedi llwyddo i gael y graddau oedd ei angen i wneud y cwrs delfrydol. Edrycha ar dy opsiynau eraill, fel cael swydd, prentisiaeth, neu gofrestru i Twf Swyddi Cymru Plws. Mae gan Cymru’n Gweithio lawer o wybodaeth ar opsiynau gwahanol i’r Brifysgol. Os wyt ti eisiau cyngor i drafod dy opsiynau, cysyllta â Gyrfa Cymru i siarad gyda chynghorydd gyrfa.

Merch o flaen gliniadur gyda pen yn ei dwylo a sgribl mawr du fel cwmwl dros ei phen ar gyfer blog canlyniadau Lefel A

Paid digalonni

Efallai nad yw pethau wedi digwydd yn y ffordd roeddet ti wedi’i obeithio, ond paid gadael i hyn dy drechu. Gwna benderfyniad i symud ymlaen o hyn ac edrych tuag at y dyfodol gyda meddylfryd positif. Bydda’n rhagweithiol wrth wneud penderfyniadau am y camau nesaf yn hytrach nag teimlo’n isel am ba mor ddrwg yr aeth pethau. Efallai ei fod yn teimlo fel ddiwedd byd nawr, ond ti sydd yn rheoli’r hyn sydd yn digwydd nesaf. Os wyt ti angen cymorth a chyngor yna mae cynghorwyr Meic yn barod i wrando a chynnig gwybodaeth. Rydym yn llinell gymorth gyfrinachol, dienw, am ddim ar gael ar y ffôn, neges testun neu sgwrs ar-lein.