x
Cuddio'r dudalen
instagram icon

32 Taith Gerdded Odidog Cymru i Roi Hwb i’r Lles

Mae cerdded yn ffordd wych i wella dy iechyd corfforol a meddyliol. Mae’n weithgaredd dwysedd isel gall unrhyw un o unrhyw oed a lefel ffitrwydd ei fwynhau. Ac mae gan Gymru fwy na digon o olygfeydd syfrdanol ac ystod o lwybrau, mae’n le perffaith i fwynhau’r awyr iach a cherdded.

Os wyt ti’n chwilio am daith hawdd ar hyd yr arfordir, neu daith fwy heriol drwy’r mynyddoedd, mae yna siŵr o fod llwybr cerdded perffaith i ti yng Nghymru. Dyma ychydig o awgrymiadau ledled Cymru fel pwynt cychwyn:

Rhaeadr Coed Melin y Nant - lle gwych i fynd am taith gerdded yng Nghymru

Gogledd Cymru

 • Coed Melin y Nant (Wrecsam) – Hawdd – Taith gerdded hamddenol gyda thir gwastad yn bennaf
 • Rhaeadr Fawr (Abergwyngregyn) – Hawdd – Taith brydferth gyda rhai llethrau yn arwain at raeadr hyfryd
 • Llwybr Dyffryn Dyfrdwy (Llangollen i Draphont Ddŵr Pontcysyllte) – Hawdd – Dilyna’r Afon Dyfrdwy trwy dirweddau golygfaol gan fynd heibio Traphont Ddŵr eiconig Pontcysyllte
 • Coed Abergwynant (Capel Curig) – Cymedrol – Cylchdaith trwy goetiroedd amrywiol gyda rhai darnau yn mynd fyny allt
 • Llwybr Cwellyn – Darn Isaf (Llanberis) – Cymedrol – Llwybr poblogaidd sydd yn codi’n raddol ar lwybr wedi’i gynnal yn dda. Os wyt ti eisiau mwy o her beth am ddringo i gopa’r Wyddfa, copa uchaf Cymru?
 • Bwlch Sychnant (Conwy) – Hawdd – Taith goedwigol hamddenol ar hyd yr Afon Sychnant
 • Llwybr Arfordirol Ynys Môn (Trwyn Penmon i Oleudy Ynys Lawd) – Cymedrol – Taith gerdded syfrdanol ar lan clogwyn gyda golygfeydd godidog o’r goleudy a’r arfordir o gwmpas
 • Bryniau Clwyd – Moel Famau (Sir y Fflint) – Cymedrol – Dringa i gopa Moel Famau i gael golygfeydd panoramig o’r cefn gwald cyfagos
Gwair a choeden yn y blaen gyda afon a bryniau a gwellt - Machynlleth - lle gwych i fynd am taith gerdded yng Nghymru

Canolbarth Cymru

 • Llwybr Cnoed Cnwch (Rhaeadr Gwy) – Hawdd – Llwybr ysgafn, gydag wyneb da, yn archwilio cronfeydd dŵr a choedwigoedd prydferth Cwm Elan
 • Cylchdaith Llyn Llandrindod – Hawdd – Taith olygfaol gwastad o amgylch Llyn hardd Llandrindod, gyda golygfeydd o’r bryniau a’r wlad o amgylch
 • Cylchdaith Stad yr Hafod (Pontarfynach) – Hawdd/Cymedrol – Yn archwilio Ystâd hanesyddol yr Hafod gyda rhaeadrau, coedwigoedd, a golygfeydd o Bontarfynach. Rhai llethrau ysgafn ar y llwybr
 • Cylchdaith Aberdyfi (Arfordir Ceredigion) – Hawdd – Rhan o Lwybr Arfordir Cymru gyda golygfeydd arfordirol godidog, traethau tywodlyd, a thref harbwr hanesyddol. Tir gwastad yn bennaf
 • Taith Gerdded Rhaeadr Dŵr-Torri-Gwddf (Llanandras) – Hawdd/Cymedrol – Taith gerdded olygfaol trwy Goedwig Maesyfed gan arwain at raeadr drawiadol Dŵr-Torri-Gwddf. Rhai llethrau ysgafn a thir anwastad.
 • Cylchdaith Ysbryd y Mwynwyr (Machynlleth) – Hawdd/Cymedrol – Taith hanesyddol yn archwilio’r diwydiant mwyngloddio lleol, gyda golygfeydd hyfryd a safleoedd treftadaeth ddiwydiannol. Rhai llethrau ysgafn.
 • Fferm Neuadd Hendidley (Y Drenewydd) – Cymedrol – Cerdded drwy dir fferm a choedwigoedd, gyda golygfeydd godidog a chyfle i weld bywyd gwyllt
 • Abaty Ystrad Fflur (Rhaeadr Gwy) – Cymedrol – Yn archwilio adfeilion yr hyn a fu unwaith yn fynachdy Sistersaidd fwyaf Cymru. Mwynha’r cefn gwlad, gyda rhai llethrau ysgafn a golygfeydd hyfryd o’r dyffryn
Clogwyn serth ac ynys yn y cefndir - Llwybr Sarff Rhosili - lle gwych i fynd am taith gerdded yng Nghymru

De Cymru

 • Llwybr Arfordir Morglawdd Bae Caerdydd (Caerdydd) – Hawdd – Llwybr gwastad palmantog ar hyd glan Bae Caerdydd, yn cynnig golygfeydd o’r dociau, Canolfan y Mileniwm, a’r ardaloedd cyfagos. Addas i gadair olwyn
 • Llwybr ‘Capability’ Brown yn Ninefwr (Llandeilo) – Hawdd – Taith gerdded olygfaol trwy barc hanesyddol Dinefwr. Cyfle i fwynhau llwybrau coetir, coed hynafol, a golygfeydd o’r Afon Tywi
 • Llanilltud Fawr i Oleudy Nash Point (Bro Morgannwg) – Hawdd – Taith arfordirol ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Tirwedd wastad ran amlaf gydag ychydig o lethrau bach
 • Llwybr Sarff Rhosili (Penrhyn Gŵyr) – Hawdd – Cylchdaith ar hyd arfordir Penrhyn Gŵyr, yn arddangos y ffurfiant creigiau unigryw sy’n cael eu hadnabod fel ‘Y Sarff’. Mae yna olygfeydd arfordirol hyfryd ac mae’n gyfle da i weld bywyd gwyllt
 • Promenâd Aberhonddu (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) – Hawdd – Taith gerdded gwastad ar hyd yr Afon Tywi yn Aberhonddu, yn cynnig golygfeydd godidog o’r Bannau Brycheiniog
 • Parc Gwledig Pen-bre (Porth Tywyn) – Hawdd/Cymedrol – Archwilio tirweddau amrywiol Parc Gwledig Pen-bre, gan gynnwys coedwigoedd, twyni tywod a thraeth tywodlyd hir. Ychydig o lethrau ysgafn a llwybrau anwastad
 • Cylchdaith Gwastadeddau Gwent (Casnewydd) – Hawdd – Cylchdaith trwy Wastadeddau Gwent, ardal wlypdir unigryw sydd â bywyd adar amrywiol a thirweddau heddychlon. Tirwedd fflat ran amlaf gydag ychydig o ddarnau ar lwybrau uwch
 • Llwybr Arfordirol Southerndown i Aberogwr (Castell-nedd Port Talbot) – Hawdd – Llwybr gerdded arfordirol byr sydd yn rhan o Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Yn cynnig golygfeydd arfordirol hyfryd
Harbwr gyda cychod yn y dŵr a rhes o dai lliwgar - Dinbych-y-pysgod - lle gwych i fynd am taith gerdded yng Nghymru

West Wales

 • Traeth Cwmtydu i Gei Newydd (Llwybr Arfordir Ceredigion) – Hawdd/Cymedrol – Yn cynnig golygfeydd syfrdanol o glogwyni, traethau a phentref swynol Cei Newydd. Rhai llethrau ysgafn a thir anwastad
 • Promenâd Aberystwyth (Ceredigion) – Hawdd – Promenâd gwastad, palmantog ar hyd glan y môr Aberystwyth, yn cynnig golygfeydd o’r harbwr, y traeth, a’r arfordir cyfagos. Addas i gadair olwyn
 • Cronfa Ddŵr Talybont (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) – Cymedrol – Yn dilyn y Daith Taf godidog, gyda golygfeydd heddychlon o’r gronfa ddŵr a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fel y cefndir
 • Traeth Penbryn i Draeth Poppit (Ceredigion) – Hawdd – Rhan o Lwybr Arfordir Sir Benfro gyda golygfeydd arfordirol anhygoel, traethau tywodlyd, a ffurfiant bwa craig unigryw. Yn wastad ran amlaf gydag ychydig o lethrau ysgafn
 • Castell Cilgerran a Cheunant Teifi (Sir Benfro) – Hawdd – Cylchdaith o amgylch Castell Cilgerran a Cheunant Teifi, yn cynnig nodweddion hanesyddol a thirwedd naturiol. Mae yna rai llethrau ysgafn a thirwedd anwastad weithiau
 • Cylchdaith Penmaen Dewi (Hwlffordd) – Hawdd – Cymedrol – Yn arddangos clogwyni dramatig, golygfeydd arfordirol, ac Eglwys Gadeiriol hanesyddol Tyddewi. Rhai darnau gyda grisiau a thirwedd anwastad
 • Harbwr Dinbych-y-pysgod – Hawdd – Taith olygfaol o amgylch tref harbwr deniadol Dinbych-y-pysgod, yn cynnig golygfeydd o dai lliwgar, traethau, a’r arfordir cyfagos. Addas i gadair olwyn
 • Sain Ffraid i Aber Bach (Hwlffordd) – Cymedrol – Taith odidog gydag ychydig o lethrau cymedrol i fyny ac i lawr. Taith ar hyd clogwyni glaswelltog, cildraethau creigiog, a thraethau tywodlyd

Gwybodaeth bellach

Mae cerdded yn ffordd wych i symud y corff ac i wella lles.

Hyd yn oed gwell os fedri di gerdded mewn natur yn yr awyr agored!

Cofia, dim ond awgrymiadau yw’r teithiau yn y blog. Mae’n syniad da i wirio cyflwr penodol y llwybrau a sut i fynd yno ac yn ôl cyn i ti fentro allan.

Mwynha dy deithiau cerdded ledled Cymru!