x
Cuddio'r dudalen

5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru

Cymru, gwlad o fryniau tonnog ac arfordiroedd dramatig. Nid yn unig oes ganddi 3 Parc Cenedlaethol, ond mae ganddi 5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) hefyd. Mae’r trysor yma o dirweddau amrywiol, pentrefi swynol, a chyfle i ailgysylltu â natur yn gallu bod yn llesol iawn i ti.

White lighthouse atop of a rocky and grassy hill
harddwch

Ynys Môn

Dychmyga gamu i baradwys ynys wedi’i haddurno â chlogwyni dramatig, cildraethau cysgodol, a thraethau tywodlyd yn cael ei hamgylchynu gan ddŵr gwyrddlas. Dyna’n union yw AHNE Ynys Môn, sy’n swatio oddi ar arfordir Gogledd Cymru. Cerdda ar hyd Llwybr Arfordirol Ynys Môn, llwybr 135 milltir o hyd sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol o’r môr. Archwilia safleoedd hynafol fel Castell Biwmares, Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Neu chwilia am lên gwerin gyfoethog yr ynys yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch.

Aerial view of a valley, with rolling grassy green fields

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Teithia i ogledd-ddwyrain Cymru a darganfod tapestri gwyrdd tonnog AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae’r dyffrynnoedd toreithiog sydd wedi’u cerfio gan rewlifoedd yn datgelu ei hun i ti, tra bod yr Afon Dyfrdwy yn ymdroelli drwy’r dirwedd. Archwilia bentrefi hyfryd fel Llangollen, hafan i rai sy’n diddori mewn camlesi. Cerdda neu feicio ar hyd Llwybr Clawdd Offa, llwybr hanesyddol a adeiladwyd gan frenin o’r 8fed ganrif, sy’n cynnig golygfeydd panoramig a sibrydion o’r gorffennol.

Rocky cliffs on beach, meeting with bright blue water
harddwch

Penrhyn Llŷn

Arfordiroedd garw wedi’u cerfio gan Fôr Iwerddon, cildraethau cyfrinachol yn sibrwd hanesion smyglwyr, a phentrefi hyfryd yn llawn traddodiad. Mae AHNE Llŷn, sy’n ymwthio allan i’r gogledd orllewin, yn hafan i anturwyr awyr agored a phobl sy’n mwynhau hanes. Cerdda ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, llwybr hir sy’n cynnig golygfeydd dramatig o’r clogwyni. Neu ddarganfod cildraethau cudd sy’n llawn bywyd gwyllt. Archwilia dref hanesyddol Nefyn, hen lys brenhinol Cymru, neu dringa’r Eifl am olygfeydd panoramig.

Blue and white waves hitting a sandy beach shoreline, with grassy cliffs

Y Gŵyr

Cama’n ôl mewn amser ac archwilio harddwch AHNE Gŵyr, yr AHNE gyntaf i’w phenodi yn y DU. Wedi’i lleoli ar arfordir de-orllewin Cymru, mae’r Gŵyr yn gyfuniad unigryw o glogwyni dramatig, traethau prydferth fel Bae’r Tri Chlogwyn, a bryniau tonnog sy’n frith o safleoedd hynafol. Archwilia adfeilion canoloesol Castell Ystumllwynarth. Cerdda ar hyd Ffordd Gŵyr, llwybr 35milltir (56km) sy’n arddangos harddwch yr ardal. Neu ymwela â phentref swynol y Mwmbwls, hafan am fwyd môr ffres a chwaraeon dŵr.

Aerial view of river running through a green field with bushy green trees 
harddwch

Dyffryn Gwy

Yn gorwedd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, mae AHNE Dyffryn Gwy yn hafan i bobl sy’n gwirioni ar fyd natur a’r rhai sy’n mwynhau hanes. Mae’r Afon Gwy, sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig dynodedig, yn ymdroelli drwy lethrau coediog, gan greu tirwedd ddramatig a phrydferth. Cerdda neu feicio ar hyd Llwybr Dyffryn Gwy, llwybr golygfaol sy’n cynnig golygfeydd syfrdanol. Neu archwilia’r sawl castell hanesyddol ar hyd y dyffryn, fel Castell Cas-gwent. Ymwela â thref hyfryd Tyndyrn, sy’n swatio yng nghanol adfeilion Abaty Tyndyrn, sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Neu darganfydda’ dreftadaeth gelfyddydol gyfoethog y rhanbarth yn Ogofâu Dan yr Ogof, wedi’i addurno â darluniau ogof cynhanesyddol.

Manylion cyswllt Meic