x
Cuddio'r dudalen

Ydw i’n Hoyw? Sut i Ddod Allan

To read this article in English click here

Mae bod yn berson ifanc yn gyfnod o ddarganfod dy hun. Y pethau ti’n hoff ohonynt. Y pethau ti’n eu casáu. Pwy yw dy ffrindiau. Beth wyt ti am wneud â dy fywyd. Mae darganfod dy rywioldeb yn un o’r rhain.


Wyt ti’n ansicr am dy deimladau? Nid oes rhaid i ti boeni, mae Meic yma i helpu.

Ydw i’n hoyw?

Os wyt ti’n ffansio rhywun o’r un rhyw mae posib dy fod di’n hoyw, ond nid yw’n bendant. Nid yw’n beth anarferol teimlo atyniad at rywun o’r un rhyw weithiau. Mae bod yn hoyw yn golygu bod y teimladau yma yn fwy na chrysh fach.

Paid teimlo dan bwysau i benderfynu os wyt ti’n hoyw neu beidio. Rho amser a gofod i dy hun i archwilio dy deimladau. Wrth i ti fynd yn hŷn mae newidiadau mawr yn digwydd i’r corff a’r emosiynau. Mae hyn yn rhan o dyfu i fyny a dod i ddeall pwy wyt ti mewn gwirionedd. Ond mae’r cyfnod yma’n gallu bod yn un dryslyd ac anodd weithiau. Ar ddiwedd y dydd, ti sydd yn adnabod dy hun orau. Paid caniatáu i bobl ddweud wrthyt ti mai cyfnod neu fympwy yw hyn pan wyt ti’n deall yn well.

Mae darganfod dy fod di’n hoyw am y tro cyntaf yn gallu codi ofn a drysu rhywun, ond mae bod yn wir i ti dy hun yn bwysig. Cychwynna drwy ddweud dy fod di’n hoyw. Un o’r ffyrdd gorau i deimlo’n gyfforddus ac yn hapus yng nghroen dy hun ydy chwilio am help i ddod i dermau â’r peth. Mae hyn yn gychwyn da.

Os wyt ti am siarad ymhellach am hyn gyda rhywun yna galwa’r llinell gymorth Meic ar 080880 23456. Gall un o’n cynghorwyr helpu. Gallet ti hefyd ymweld â Stonewall Youth, gwefan sydd yn ceisio helpu pobl ifanc i ddod i dermau â unrhyw beth yn ymwneud â’u rhywioldeb.

Drysau agored i symboleiddio dod allan

Dod allan

‘Dod allan’ ydy pan wyt ti’n dweud wrth deulu a ffrindiau dy fod di’n lesbiad, hoyw, deurywiol neu draws. Mae’r profiad yma yn wahanol i bawb. Mae’n gallu cymryd amser i deimlo’n ddigon cyfforddus a hyderus i siarad gyda phobl. Mae’r mwyafrif o bobl eisiau bod yn agored am y person ydynt, yn enwedig i’r bobl sydd agosaf atynt, ond nid oes rhaid i ti ddweud wrth bawb. Dy ddewis di yw hyn. Ti sydd yn penderfynu pwy i siarad â nhw a phryd i wneud hyn.

Meddylia pwy hoffet ti siarad â nhw gyntaf. Dylai hyn fod yn rhywun cefnogol, fel aelod teulu, ffrind neu athro rwyt ti’n ymddiried ynddynt. Gall y person gynnig cefnogaeth i ddweud wrth bobl eraill. Ond cofia, gyda phoblogrwydd cyfryngau cymdeithasol nid yw pethau’n aros yn ddistaw am hir, felly bydd angen ystyried yn ofalus y bobl sydd yn cael gwybod a’r tebygolrwydd o hyn yn cael ei rannu cyn i ti fod yn barod.

Mae gan RUComingOut gannoedd o straeon dod allan gan bobl o bob oedran ar draws y byd. Edrycha ar rai ohonynt i weld os gall y profiadau yma dy helpu di.

Sut i ddweud wrth bobl

Mae’n naturiol bod hwn yn sgwrs anodd. Mae siarad gydag unrhyw un am ryw a rhywioldeb yn gallu bod yn anodd pa un ai wyt ti’n heterorywiol, cyfunrywiol, deurywiol, panrywiol, anrhywiol ayb ayb. Byddai’n syniad da eistedd a siarad gan y gallet ti ateb unrhyw gwestiynau yn syth. Unwaith i ti gychwyn bydd y siarad yn dod yn haws, ac unwaith i ti ddweud wrth un person bydd yn dod yn haws dweud wrth eraill.

Os nad yw hyn yn rhywbeth rwyt ti’n teimlo gallet ti ei wneud, yna gall fod yn fuddiol defnyddio e-bost neu neges testun hefyd, hyd yn oed i ddweud wrth deulu. Gall hyn roi amser i rywun ystyried yr hyn rwyt ti wedi’i ddweud a dod i ddeall ychydig mwy cyn ymateb.

Ar ddiwedd y dydd, nid oes ffordd gywir nac anghywir i wneud hyn. Gwna’r hyn sydd yn gweithio orau i ti.

Mae gan Stonewall Cymru gyngor gwych i rai sydd yn Dod Allan Fel Person Ifanc ac edrycha ar 11 Awgrym Dod Allan Fel Lesbiad, Hoyw Neu Ddeurywiol gan Ditch The Label.

Galwa Meic

Os wyt ti’n poeni am dy rywioldeb neu ddod allan i deulu neu ffrindiau, neu os oes unrhyw beth arall yn dy boeni di, yna cysyllta gyda Meic. Gall ein cynghorwyr cyfeillgar helpu.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.