x
Cuddio'r dudalen

Coda’r Meic: Anodd Gwneud Ffrindiau Newydd

Mae Jo yn ei chael yn anodd gwneud ffrindiau newydd ac wedi gofyn i Meic am gyngor yn Coda’r Meic.

Coda’r Meic ydy dy gyfle di i ofyn cyngor am unrhyw beth sy’n dy boeni. Rydym yma i wrando a chynnig cyngor. Mae manylion #codarmeic ar y dudalen hon, ond cofia nad yw’r cyngor yn dod yn syth. Os wyt ti angen cyngor sydyn yna cysyllta â’r llinell gymorth.

(This article is also available in English  – To read this content in English – click here)

Helo Meic,

Cychwynnais mewn ysgol newydd fis Medi ac fel person eithaf swil mae’n anodd gwneud ffrindiau newydd. Beth ydw i am wneud?

Jo, 11 Oed (*enw wedi’i newid i amddiffyn y person)

Cyngor Meic

Helo Jo

Diolch i ti am gysylltu efo ni yma yn Meic. Mae dy deimladau di yn hollol naturiol ac mae’r mwyafrif o bobl ifanc (hyd yn oed y rhai hyderus) yn cael teimladau o bryder wrth gychwyn ysgol newydd, a chyfarfod pobl newydd.

Mae yna rai pethau gallet ti ei wneud i wneud pethau’n haws gyda’r newid mawr yma. Efallai byddai’n syniad da i ti sefydlu arferion da o’r cychwyn wrth geisio gwneud ymdrech i siarad gyda phobl newydd. Efallai bod hyn yn swnio fel syniad brawychus, yn enwedig gan dy fod di’n reit swil yn naturiol, ond nid oes rhaid i ti deimlo fel hyn ac mae posib torri pethau i lawr yn ddarnau llai sy’n haws i ddelio â nhw.

Gofyn cwestiynau

Beth am osod targedau bach i dy hun, fel cyflwyno dy hun i rywun gwahanol yn dy ddosbarth bob dydd? Meddylia am gwestiynau da i’w gofyn er mwy darganfod ychydig mwy am y person sydd yn eistedd wrth dy ochr. Mae pobl yn hoffi pan fydd pobl yn gofyn cwestiynau iddyn nhw. Bydd gwneud hyn yn helpu ti i ddod o hyd i rywun sydd â diddordebau cyffredin. Mae darganfod pobl sydd â’r un diddordebau â thi yn ddull da, bydd gennych chi bethau i siarad amdano yn awtomatig pan fyddech chi’n gweld eich gilydd eto.. Mae hyn yn gwneud y broses yn llawer mwy cyffyrddus. Hefyd, os yw’r ddau ohonoch yn dod ymlaen yn dda yna mae gennych chi lawer o bethau gallech chi ei wneud â’ch gilydd.

Tyfu dy gylch

Paid cadw at y bobl yn dy ddosbarth. Byddi di’n cyfarfod pobl o ddosbarthiadau gwahanol yn yr amser egwyl a chinio hefyd. Mae cyfnodau egwyl yn gallu bod yn anodd fel disgybl newydd, ond os wyt ti wedi gwneud y cysylltiadau yn y dosbarth yna bydd yn haws dod o hyd i bobl i dreulio amser â nhw.

Ceisia beidio canolbwyntio ar un ffrind yn unig gan y gall hyn wneud pethau’n anodd i ti yn y hir dymor, os yw’r ffrind yna’n sâl o’r ysgol un diwrnod er esiampl. Ceisia ymestyn allan a gwneud dipyn o ffrindiau. Bydd hyn yn ymestyn dy ddiddordebau di hefyd o bosib.

Ymuno grŵp

Os wyt ti’n ansicr am gychwyn sgwrs a chymryd y camau cyntaf, beth am weld os oes grwpiau neu glybiau gallet ti ymuno â nhw? Bydd hyn yn rhoi gofod cyffyrddus i ti i fwynhau diddordebau rhannir gyda phobl ifanc eraill o dy ysgol.

Mae hyn yn wir y tu allan i’r ysgol hefyd, felly ceisia ymuno mewn gweithgareddau allgyrsiol neu Grŵp Ieuenctid y tu allan i’r ysgol. Gall gwneud rhywbeth fel hyn helpu ti i wella dy sgiliau cymdeithasol ac efallai bydd rhai o dy gyd-ddisgyblion yno hefyd, bydd hyn yn rhoi diddordeb cyffredin i chi ar ôl dychwelyd i’r ysgol.

Cadwa dy hen ffrindiau

Ceisia gadw cysylltiad gyda ffrindiau o dy hen ysgol. Os wyt ti’n drist dy fod di wedi gadael pobl o dy hen ysgol, nid oes rhaid rhoi diwedd ar y perthnasau yma ar ôl symud i ysgol newydd. Parha i wneud ymdrech i gadw’r ffrindiau yma, mae posib treulio amser â’ch gilydd y tu allan i’r ysgol o hyd.

Yn bwysicach fyth, bydda’n ti dy hun a chofia nad ti yw’r unig un fydd yn teimlo fel hyn. Bydd pobl eraill yn yr un cwch yn union!

Pob lwc!

Y Tîm Meic

Galwa Meic

Os wyt ti angen siarad gyda rhywun am unrhyw beth sydd yn dy boeni, yna galwa Meic i siarad gyda chynghorydd cyfeillgar.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.

Y Tîm Meic