x
Cuddio'r dudalen

Coda’r Meic: Anodd Gwneud Ffrindiau Yn Fy Ysgol Newydd

“Annwyl Meic,

Cychwynnais mewn ysgol newydd fis Medi ac fel person swil mae’n anodd gwneud ffrindiau newydd. Beth ydw i am wneud??”

Jo, 11 Oed

___

Helo Jo,

Diolch i ti am gysylltu efo ni yma yn Meic. Mae dy deimladau di yn hollol naturiol ac mae’r mwyafrif o bobl ifanc (hyd yn oed y rhai hyderus) yn cael teimlad o bryder wrth gychwyn ysgol newydd, gyda phobl newydd.

Mae yna rai pethau gallet ti ei wneud bydd yn gwneud pethau’n haws i ti gyda’r newid mawr yma. Efallai byddai’n syniad da i ti sefydlu arferion da o’r cychwyn wrth geisio gwneud ymdrech i siarad gyda phobl newydd. Efallai bod hyn yn swnio fel syniad brawychus, yn enwedig gan dy fod di’n reit swil yn naturiol, ond nid oes rhaid i ti deimlo fel hyn ac mae posib torri pethau i lawr yn ddarnau llai sy’n haws i ddelio â nhw.

Er esiampl, beth am osod targedau bach i dy hun, fel cyflwyno dy hun i gyd-ddisgybl gwahanol bob dydd. Meddylia am gwestiynau da i’w gofyn er mwy darganfod ychydig mwy am y person sydd yn eistedd wrth dy ochr. Bydd yn helpu ti i ddod o hyd i rywun sydd â diddordebau cyffredin sydd yn sail dda i gyfeillgarwch. Mae pobl yn hoff o bobl yn gofyn cwestiynau iddynt hefyd.

Mae chwilio am bobl sydd â diddordebau tebyg yn syniad da gan fod hyn yn sicrhau bod gen ti bethau i siarad amdano gyda nhw. Mae hyn yn gwneud y broses yn llawer mwy cyffyrddus. Hefyd, os yw’r ddau ohonoch yn dod ymlaen yn dda yna mae gennych chi lawer o bethau gallech chi ei wneud â’ch gilydd.

Bydd posib darganfod pobl sydd yn rhannu dy ddiddordebau yn ystod amser egwyl a chinio hefyd. Mae cyfnodau fel cinio ac egwyl yn gallu bod yn anodd fel disgybl newydd, ond os wyt ti wedi gwneud y cysylltiadau yn y dosbarth yna bydd yn haws dod o hyd i bobl i dreulio amser â nhw, nid yw’n broblem os oes angen gofyn iddynt a yw’n iawn.

Ceisia beidio canolbwyntio ar un ffrind gan y gall hyn wneud pethau’n anodd i ti yn y hir dymor, er esiampl os yw’r ffrind yna’n absennol o’r ysgol un diwrnod. Ceisia ymestyn allan a gwneud dipyn o ffrindiau, bydd posib i ti ymestyn diddordebau dy hun fel hyn hefyd.

Os wyt ti’n ansicr am gychwyn sgwrs a chymryd y camau cyntaf yma, beth am ymuno gyda grwpiau neu glybiau? Bydd hyn yn rhoi gofod cyffyrddus i ti i fwynhau diddordebau rhannir gyda phobl ifanc eraill o dy ysgol.

Mae hyn yn wir y tu allan i’r ysgol hefyd, felly ceisia ymuno mewn gweithgareddau allgyrsiol neu Grŵp Ieuenctid y tu allan i’r ysgol. Gall gwneud rhywbeth fel hyn helpu ti i wella dy sgiliau cymdeithasol ac efallai bydd rhai o dy gyd-ddisgyblion yno hefyd, bydd hyn yn rhoi diddordeb cyffredin i chi ar ôl dychwelyd i’r ysgol.

Ceisia gadw cysylltiad gyda ffrindiau o dy hen ysgol. Os wyt ti’n drist o adael pobl o dy hen ysgol, nid oes rhaid rhoi diwedd ar y perthnasau yma ar ôl symud i ysgol newydd. Parha i wneud ymdrech i gadw’r ffrindiau yma, mae posib treulio amser â’ch gilydd y tu allan i’r ysgol o hyd.

Yn bwysicach fyth, bydda’n ti dy hun a chofia nad ti yw’r unig un fydd yn teimlo fel hyn ar adeg yma’r flwyddyn, bydd rhywun arall yn yr un cwch yn union!

Pob lwc!

Meic