x
Cuddio'r dudalen

Diweddariad Covid – Beth Ydw i’n Cael Gwneud Nawr?

Nid ydym wedi cael diweddariad canllawiau Covid ar y blog ers sbel. Beth wyt ti’n cael a ddim yn cael gwneud nawr? Gyda mwy o wasanaethau yn cael agor eto, mae’n hen bryd gweld beth yw’r sefyllfa fel y mae nawr (diwedd Ebrill 2021).

To read this article in English, click here

tic gwyrdd i erthygl rheolau Covid

Beth ydw i’n cael gwneud gyda rheolau Covid?

Caffis, bwytai a thafarndai ar agor yn yr awyr agored – Croesi bysedd am dywydd da nes i lefydd gael cychwyn gweini y tu mewn unwaith eto. Gyda lletygarwch wedi gorfod cau ers misoedd, a chyfyngiad ar y nifer o lefydd eistedd y tu allan, mae’n debygol y bydd y llefydd yma’n brysur. Cysyllta cyn mynd i weld os oes angen cadw bwrdd.

Atyniadau awyr agored i ymwelwyr – Wedi diflasu ar beidio gallu gwneud unrhyw beth? Gan nad oes cyfyngiadau ar deithio yn y DU gallet ti chwilio am lefydd i fynd a phethau i’w gwneud. Beth am weld beth sydd i’w wneud yn lleol (neu yn rhywle arall) wrth ofyn i bobl am awgrymiadau neu wrth chwilio ardal yn ‘Things To Do’ ar wefan TripAdviser. Pan fyddi di’n gweld rhywbeth sydd yn tynnu sylw, cer i’w gwefan/tudalen Facebook/ffonio i weld os ydynt wedi agor.

Cyfarfod gyda 5 arall – Mae’r rheol dau gartref bellach wedi mynd. Mae hyd at 6 o bobl o 6 cartref yn cael cyfarfod yn yr awyr agored (nid yw plant dan 11 neu ofalwyr yn cyfrif fel 1 o’r 6).

Timau chwaraeon – Os ydy dy dîm yn ymarfer yn yr awyr agored yna nid oes dim yn dy atal rhag hyfforddi.

croes coch i erthygl rheolau Covid

Pa bethau dwi ddim yn cael gwneud gyda rheolau Covid?

Mae yna dipyn o bethau sydd ddim yn agored eto. Ond mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dyddiadau bwriedir ail agor rhai o’r rhain.

3 Mai

  • Dau gartref yn cael creu swigen sydd yn cael cyfarfod y tu mewn
  • Canolfannau hamdden ac ystafelloedd ffitrwydd yn cael agor gyda dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio i hyd at 15 oedolyn
  • Gweithgareddau grŵp i blant (fel y brownies ayb.)
  • Canolfannau cymunedol

17 Mai

  • Caffis, tafarndai a bwytai yn cael agor dan do
  • Holl lety ymwelwyr
  • Chwarae meddal
  • Sinemâu, theatrau ac amgueddfeydd

Mae ymlacio’r rheolau presennol, ac yn y dyfodol, yn ddibynnol ar y nifer o achosion Covid. Mae hefyd yn dibynnu ar bwy fydd y Llywodraeth yn dilyn Etholiadau’r Senedd ar Fai’r 6ed.

Calon teal golau

Beth ydw i’n gallu gwneud i helpu?

Profi Llif Unffordd – Os wyt ti yn yr ysgol, coleg, gwaith ayb. efallai dy fod di wedi cael cynnig y cyfle i gymryd profion llif unffordd. Prawf Covid profi gartref dwywaith yr wythnos ydyw, sydd yn gallu rhoi canlyniad mewn 30 munud. Mae’n grêt i’r rhai sydd ddim yn dangos symptomau gan y gall helpu osgoi lledaenu’r firws yn ddiarwybod. Mae posib y gall deimlo ychydig yn anghyfforddus, ond fel arfer mae’n swnio yn llawer gwaeth nag ydyw mewn gwirionedd. Mae’r holl gyfarwyddiadau yn y pecyn ond mae’r fideo yma yn egluro’r broses hefyd:

https://www.youtube.com/watch?v=FlQ2DkAOMSk&list=PLHBVoCVw4XZStn3MOgBjx4Mxy4mt_LkA2&index=2

Gwisgo mwgwd – Nid wyt ti’n cael mynd i leoliadau cyhoeddus dan do nac defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus heb wisgo mwgwd (oed 12 i fyny os nad oes gen ti reswm dilys). Mae hyn yn golygu bod myfyrwyr ysgolion uwchradd, colegau a Phrifysgolion yn dal i orfod gwisgo mygydau yn y dosbarth. Pan fydd y rheolau yn newid i ganiatáu bwyta ac yfed dan do eto, bydd rhaid gwisgo mwgwd tan i ti eistedd i lawr.

Cadw dy ddwylo’n lân – Defnyddia gorsafoedd diheintio dwylo a golchi dy ddwylo yn drylwyr gyda dŵr a sebon pan yn bosib. Mae hwn yn parhau i fod yn un o’r camau gorau i helpu cyfyngu lledaenu’r firws.

Cadw pellter cymdeithasol – Ffordd effeithiol arall i atal lledaenu’r firws. Gall fod yn anodd weithiau i gadw pellter 2 fetr, ond gwna dy orau glas i gadw pellter pan fedri di.

Cael prawf – Os wyt ti’n dangos symptomau yna rhaid hunan ynysu a mynd am brawf. Sicrha dy fod di’n gwrando ar holl gyngor ac arweiniad y GIG.


Mae newyddion diweddaraf Covid i’w gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os wyt ti’n dangos symptomau defnyddia Gwiriwr Symptomau Covid-19 GIG Cymru.

Os wyt ti wedi cael llond bol, yn poeni, pryderu, gyda chwestiwn neu angen siarad, mae Meic yma i ti bob dydd rhwng 8yb a hanner nos, ar y penwythnosau a’r gwyliau hefyd (hyd yn oed ar ddiwrnod Nadolig!)