x
Cuddio'r dudalen

7 Dull Adolygu At Arholiadau

Os wyt ti’n eistedd arholiadau gall fod yn anodd meddwl beth yw’r ffordd gorau i adolygu. Ble mae cychwyn? Sut wyt ti’n cadw’r straen i ffwrdd?

Mae gennym 7 o awgrymiadau fydd yn helpu ti i gynllunio, gwneud defnydd da o amser tra’n cadw dy feddwl a dy gorff yn iach.

7 dull adolygu rhif 1

1. Creu amserlen wythnosol

Mae hwn yn gam cyntaf hanfodol. Cynllunia’r pynciau byddi di’n astudio pob dydd, ac am ba mor hir, ond sicrha dy fod di’n nodi pob seibiant a diwrnod bant o’r astudio. Ffordd dda i drefnu dy amser yn ddigidol ydy defnyddio app fel iPlanner neu wefan fel My Study Life, sydd yn rhad ac am ddim!

2. Paid gohirio

Haws dweud nac gwneud mae’n wir. Ond mae’n bwysig cofio bod y syniad o gychwyn yn gallu bod yn waeth. Agora dy lyfr ‘sgwennu neu liniadur ac ysgrifenna deitl… pennawd… unrhyw beth! Mae pawb yn deall pa mor ddrwg fydda’r teimlad o beidio paratoi digon diwrnod cyn yr arholiad. Mae hyn yn waeth nag cymryd yr awenau a chychwyn yn fuan. I gadw trac o dy amser, ac i sicrhau nad wyt ti’n treulio gormod o amser yn osgoi pethau wrth chwarae ar dy ffôn, gellir lawr lwytho’r app Moment ar iOS neu Quality Time ar android, sydd yn dweud wrthyt ti pa mor hir rwyt ti wedi bod ar y ffôn y diwrnod hwnnw. RHYBUDD! Nid i rai â chalon gwan.

3. Adolyga’r pynciau anoddaf gyntaf

Os wyt ti’n paratoi tuag ar fwy nag un arholiad, cychwynna wrth adolygu’r pwnc anoddaf gyntaf. Bydd hyn yn rhoi mwy o amser i ti ddod i’r afael arno a bydd yn gwneud i’r gweddill deimlo’n llai brawychus.

4. Cymera fantais o ffrindiau a theulu

Bydd egluro dy nodiadau, cysyniadau a syniadau i rywun sydd ag ychydig neu dim gwybodaeth am y pwnc yn helpu ti i’w deall yn well dy hun. Ysgrifenna restr o gwestiynau a’u hatebion a gofynna i rywun roi prawf i ti. Mae hyn yn dda os wyt ti angen cofio dyddiadau a dyfyniadau. Ydy dy chwaer wedi cael digon o dy brofi? Defnyddia’r app Top Grade a rhoi prawf i ti dy hun gyda chwis dy hun. Dim mwy o esgusodion!

5. Mae unrhyw a phob adolygiad yn cyfrif

Weithiau nid oes amser i eistedd i lawr a chynllunio traethawd neu lenwi hen bapur arholiad, paid poeni am y peth. Yn lle hynny, gallet ti gael golwg sydyn dros nodiadau post-it ar dy wal, gyda dyddiadau a themâu allweddol.

6. Blaenoriaethu iechyd meddwl

Mae’n bosib ail eistedd arholiadau! Mae dy sefydlogrwydd emosiynol llawer mwy pwysig.

7. Cymryd seibiant

Mae cymryd hoe fach o’r astudio yr un mor bwysig. Gall astudio am rhy hir dy flino a’i gwneud yn anodd canolbwyntio. Cymera seibiant yn aml, bob ryw 90 munud. Paid gwastraffu’r amser yma yn cysgu neu’n bwyta sothach. Gwna weithgareddau positif fydd yn adfywio’r corff a’r meddwl fel ymestyn, mynd am dro, bwyta pethau iach, clirio’r desg, myfyrio, cawod, gwrando ar gerddoriaeth. Gosoda larwm i ganu ar ôl 15 munud ac yna dychwelyd i’r astudio, gan deimlo wedi dy adfywio ac yn gallu canolbwyntio’n well. Edrycha ar y wikiHow yma ‘How to take a break from studying’ am syniadau.

Pob lwc!

Galwa Meic

Os wyt ti’n poeni am arholiadau, neu os oes unrhyw beth arall hoffet ti gael cyngor neu wybodaeth amdano, yna gallet ti siarad â Meic.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.