x
Cuddio'r dudalen

4 Ffordd i Gadw’n Heini Tra’n Sownd Yn Y Tŷ

Mae’n Wanwyn! Bron yn amser i’r clociau symud awr ymlaen, mae’r haul allan… ac rwyt ti’n sownd yn y tŷ. Dim y sefyllfa gorau i fod ynddi.

To read this article in English, click here

Os oes gen ti ardd, yna mae’n debyg dy fod di wedi treulio amser y tu allan yr wythnos hon. Ond heb ffrindiau i dreulio amser â nhw, a dim ymwelwyr yn cael dod i’r tŷ, mae’n debyg nad wyt ti’n symud cymaint ag yr wyt ti fel arfer.

Mae cadw’n heini yn dda i’r ymennydd, i’r galon, ac i dy wen. Mae’n rhyddhau hormonau gelwir yn endorffinau, sydd yn gwneud i ti deimlo’n hapus! Mae’n wych os wyt ti wedi cael llond bola o deulu a’r rheolau newydd gan y Llywodraeth.

Maent yn caniatáu i ti fynd allan i wneud pethau pwysig fel cadw’n heini, ond os ydy rhywun yn dy gartref yn sâl, yna dwyt ti ddim i fod i fynd allan o gwbl. Felly sut mae cadw’n iach ac yn actif pan fydd rhaid i ti gadw draw o bawb? Mae gennym ychydig o awgrymiadau. (Gallet ti droi’r rhain yn sialens TikTok hefyd i gadw mewn cysylltiad â dy ffrindiau!)

ymarfer cylchol i gadw'n heini

Ymarfer cylchol

Cliria digon o ofod fel dy fod di’n gallu ymestyn dwy fraich allan heb daro dim. Ysgrifenna restr o symudiadau gellir ei wneud mewn un lle – fel sgipio rhaff, codi ar dy eistedd (sit-ups), ymwthiadau (press-ups), byrpîs, naid seren, sgwatio, neu gamu fyny a lawr staer. Gwna pob symudiad mor sydyn â phosib am 60 eiliad, gan ddefnyddio cloc neu amserydd, a chyfri faint rwyt ti’n ei wneud yn yr amser yna. Gwna hyn tua dwywaith yr wythnos, a gweld os yw’n bosib gwneud mwy yn yr un amser tro nesaf!

dawnsio i gadw'n heini

Dyfeisia ddawns fydda’n creu argraff ar Beyoncé

Chwarae dy hoff gân hapus a pheidio stopio dawnsio tan y diwedd! Gallet ti weithio arno tan mae’n berffaith, neu ddyfeisio trefn newydd bob dydd. Os oes gen ti frawd neu chwaer yna dyfeisiwch ddawns grŵp gyda’ch gilydd.

Joe Wicks i gadw'n heini

Bore da, amser deffro!

Os oes gen ti fynediad i YouTube, beth am ddilyn sesiynau dyddiol The Body Coach (Joe Wicks) ar-lein! Maen nhw’n llawer o hwyl ac yn rhoi hwb i ti peth cyntaf y bore cyn i ti ddechrau ar dy waith ysgol. Clicia yma i wylio.

Neu os wyt ti eisiau gwneud cadw’n heini yng Nghymraeg mae Ffit Cymru yn cynnig sesiynau Teulu Ffit gyda Rae Carpenter am 9 bob bore Llun i Wener hefyd, yn fyw ar YouTube.

Ioga i gadw'n heini

Ymestyn dy gorff

Mae’n bwysig dy fod di’n ymestyn yn iawn ar ôl ymarfer corff, ond gall fod yn ffordd dda i ymlacio os yw pethau’n dod yn ormod i ti hefyd. Mae ioga yn ffordd hawdd iawn i wneud hyn gartref. Yr unig beth sydd ei angen ydy rhywbeth meddal ar y llawr (fel mat neu gwpl o flancedi), a dillad cyfforddus.

Rho dro ar y sianel yma os wyt ti awydd cychwyn (os oes gen ti anifail anwes, efallai bydda nhw’n ceisio ymuno hefyd!


Mae gennym lawer o wybodaeth fydd yn gallu helpu os yw pethau ychydig yn od ar y funud oherwydd y Coronafeirws. Clicia yma i weld popeth.

Angen siarad gyda rhywun?

Os wyt ti’n poeni am unrhyw beth ac eisiau siarad am y peth gyda rhywun, yna gallet ti gysylltu â llinell gymorth Meic. Bod hynny i siarad am y coronafeirws, neu unrhyw beth arall sydd yn dy boeni, mae ein cynghorwyr wedi derbyn hyfforddiant i helpu plant a phobl ifanc yng Nghymru, a gallant helpu ti i gael y cymorth sydd ei angen arnat.