x
Cuddio'r dudalen

Blacmel Rhywiol a Phorn Dial – Beth os yw’n Digwydd i Ti

Mae nifer ohonom yn hoff o sut mae technoleg yn gallu helpu ni i wneud cysylltiadau. Gall fod yn hwyl, ond dylid bod yn ymwybodol o’r peryglon hefyd, er mwyn i ti fedru amddiffyn a deall beth i wneud os yw rhywbeth yn mynd o’i le. Felly, gad i ni siarad am Flacmel Rhywiol a Phorn Dial a sut i gadw’n ddiogel mewn byd digidol.

Beth yw Blacmel Rhywiol?

Blacmel rhywiol (neu Sextortion) ydy pan fydd rhywun yn ecsbloetio lluniau neu fideos noeth, cignoeth neu sensitif ohonot ti fel ffordd i orfodi ti i yrru mwy o luniau neu arian. Efallai byddant yn bygwth rhannu’r delweddau yma gyda theulu neu ffrindiau os nad wyt ti’n gwneud fel y maent yn gofyn. Blacmel yw hyn.

Efallai byddant yn dy dwyllo di a dy ddenu di i mewn wrth smalio bod yn rhywun arall neu ‘grwmio‘ ti i wneud fel y dymunant. Efallai dy fod di’n meddwl dy fod di’n cael perthynas â’r person yma ac yn gyrru delweddau iddynt gan feddwl y byddant yn eu cadw’n breifat.

Male sat on floor in shorts and vest on smartphone at night.

Beth yw Porn Dial

Porn Dial yw pan fydd rhywun yn rhannu lluniau neu fideos rhywiol preifat ohonot ti heb dy ganiatâd ar ôl i berthynas ddod i ben. Gall y rhain gael eu rhannu ar-lein, ar neges testun, e-bost, neu wrth ddangos i rywun wyneb i wyneb.

Mae blacmel rhywiol a phorn dial yn erbyn y gyfraith ac yn gallu cael effaith enfawr ar fywyd rhywun. Gall achosi pryder ac iselder, ac mae’n gallu arwain at bobl yn niweidio eu hunain neu’n waeth.

Dark colored hacker computer realistic composition with incognito man in black hood over laptop vector illustration

Sut i amddiffyn dy hun

1. Bydda’n glyfar ar-lein – bydda’n ofalus am ychwanegu pobl ddiarth. Nid yw pawb yn onest am bwy ydynt. Cer i weld cyngor Meic ar aros yn ddiogel ar dy ddyfeisiau ar-lein, gan gynnwys ychwanegu pobl, rhannu gwybodaeth, gosodiadau diogelwch ayb.

2. Gwranda ar dy reddf – nid oes rhaid i ti wneud rhywbeth am fod rhywun yn gofyn. Paid gwneud dim sydd yn gwneud i ti deimlo’n anghyfforddus. Os yw rhywun yn dy fygwth neu’n rhoi pwysau arnat ti, dweud wrth rywun.

3. Cadwa dystiolaeth – cymera sgrinluniau o negeseuon neu luniau a chadw record. Bydd hyn yn helpu’r heddlu gydag unrhyw gamau cyfreithiol.

4. Blocia ac adrodd – stopia siarad â nhw, blocia ac adrodd. Paid gadael iddynt dy boeni rhagor.

5. Gofyn am help – efallai byddi di’n teimlo embaras neu’n ofni, ond mae angen i ti ddweud wrth rywun fel y gallan nhw helpu. Mae dweud wrth rywun yn gynnar yn gallu stopio pethau rhag gwaethygu. Ffonia’r heddlu ar 101 neu adrodd i CEOP. Adrodd i’r Llinell Gymorth Porn Dial os wyt ti dros 18 neu ymwela â Report Remove gan Childline os wyt ti dan 18. Byddant yn helpu pobl ifanc i adrodd y delweddau a’r fideos ac yn helpu i dynnu’r rhain o’r we. Os wyt ti angen cymorth i ddweud wrth rywun bod hyn yn digwydd i ti gall Meic helpu. Rydym yn llinell gymorth gyfrinachol a dienw i blant a phobl ifanc Cymru.

Vector illustration. Young boy in glasses staring at laptop screen with hurtful, abusive comments coming out of it.

Dolenni defnyddiol:

Cysyllta â Meic

Os wyt ti’n chwilio am glust cyfeillgar i wrando a chynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth, yna gall Meic helpu. Bydd ein cynghorwyr cyfeillgar ar gael ar ein llinell cymorth rhwng 8yb a hanner nos bob dydd. Ffonia, tecstia neu sgwrsia ar-lein – manylion cyswllt isod.

Bydda’n ddiogel!