x
Cuddio'r dudalen

Camdriniaeth a Thrais Rhywiol: Nid Yw’n Iawn

Gall camdriniaeth a thrais rhywiol fod yn sgwrs anodd a phoenus i’w gael. Ond y neges bwysig i bawb sydd wedi’u heffeithio ydy nad wyt ti  ar ben dy hun. Mae yna lawer o lefydd sydd yn gallu cynnig cyngor a chefnogaeth.

To read this article in English – click here

Mae pobl yn siarad amdano

Mae’n glir bod pobl YN siarad am gamdriniaeth a thrais rhywiol, gydag esiamplau diweddar yn symudiad #MeToo Harvey Weinstein a’r ymgyrch #itsnotok yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Camdriniaeth Rywiol a Thrais Rhywiol.

Mae cael y sgwrs yma ar gyfryngau cymdeithasol yn gyrru neges glir bod pobl YN siarad am gamdriniaeth a thrais rhywiol. Mae mwy o bobl yn adnabod ac yn adrodd camdriniaeth a thrais rhywiol. Yn ei dro, mae hyn yn arwain at fwy o euogfarnau. Gall siarad mwy am y materion yma roi llai o rym i’r rhai sy’n cam-drin wrth reoli dioddefwyr gyda chywilydd a thawelwch.

Nid oes rhaid iddo fod yn ddiweddar

Nid y rhai sydd yn profi camdriniaeth a thrais ar hyn o bryd yw’r unig rai sydd yn dioddef (os ydynt yn credu eu bod yn ddioddefwyr neu beidio). Gallant fod wedi dioddef camdriniaeth neu drais rhywiol yn y gorffennol a bod hyn yn parhau i gael effaith arnynt.

Mae angen i ddioddefwyr a goroeswyr wybod a deall bod posib gweithredu i gael help a chefnogaeth. Gyda mwy o bobl yn rhannu eu profiadau, y gobaith ydy bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth. A bydd hyn, yn ei dro, yn golygu bod dioddefwyr yn mynd i chwilio am gymorth. Gallet ti chwarae dy ran hefyd. Rhanna’r erthygl yma a’r dolenni isod gydag unrhyw un ti’n meddwl bydda’n buddio o gefnogaeth. Efallai nad ydynt yn ymwybodol bod angen cymorth arnynt.

Mae help ar gael

Os wyt ti’n ddioddefwr neu’n oroeswr trais rhywiol mae yna lawer o wasanaethau ar gael i’th gefnogi. Dyma ychydig ohonynt:

Byw Heb Ofn – Mae Byw Heb Ofn yn wasanaeth Llywodraeth Cymru. Maent yn darparu gwybodaeth a chyngor i rai sydd yn dioddef o drais yn erbyn merched, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol. Mae ganddynt linell gymorth hefyd ar 0808 8010 800 neu wasanaeth sgwrs byw ar eu gwefan.

The Hide Out – Gwefan wedi’i greu gan Women’s Aid i helpu plant a phobl ifanc i ddeall camdriniaeth yn y cartref, a beth i wneud os yw’n digwydd i ti.

Y Prosiect Dyn – Yn cefnogi dynion heterorywiol, hoyw, deurywiol a trawsrywiol yn dioddef o gamdriniaeth ddomestig i gael mynediad i wasanaethau. Cefnogaeth gyfrinachol am ddim. Mae ganddynt linell gymorth hefyd ar 0808 801 0321.

Rape Crisis – Cymorth os wyt ti neu rywun rwyt ti’n adnabod wedi profi rêp, camdriniaeth rywiol plentyn ac/neu unrhyw fath o drais rhywiol. Llinell gymorth am ddim: 0808 802 9999

NSPCC Camdriniaeth Rywiol – Gwybodaeth am gamdriniaeth rywiol plant a sut i’w adnabod a chefnogi plentyn sydd yn ddioddefwr. Os wyt ti’n poeni am blentyn galwa 0808 800 5000, 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae yna wybodaeth am ecsploetiaeth rywiol plant ar wefan yr NSPCC hefyd, sydd yn fath o gamdriniaeth rywiol.

Survivors UK – Darparu gwasanaeth cwnsela i gefnogi goroeswyr gwrywaidd o gamdriniaeth rywiol, ymosodiad rhywiol neu rêp fel oedolyn, neu os oeddent wedi profi hyn fel plentyn. Maent yn cynnig sgwrsio ar-lein ar eu gwefan. Neu gyrra neges testun ar 020 3322 1860 neu Whatsapp ar 07491 816 064.

Galwa Meic

Os wyt ti eisiau help neu gyngor am berthynas, neu os oes rhywbeth arall yn dy boeni, yna galwa Meic i siarad gyda chynghorydd cyfeillgar.

Mae Meic yn llinell gymorth, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru. Rydym yn agored o 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Mae posib cysylltu ar y ffôn (080880 23456), neges testun (84001) ac ar y we yn rhad ac am ddim.