x
Cuddio'r dudalen

Oes Gen Ti Arian Yn Cuddio Mewn Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Arian am ddim? Mae’n rhaid mai sgam yw hyn! Nid yn aml wyt ti’n clywed am arian yn cael ei roi am ddim, ond mae hyn yn hollol wir! Efallai bod gen ti hyd at fil o bunnoedd yn eistedd mewn Cronfa Ymddiriedolaeth Plant yn disgwyl i ti ei hawlio.

This article is also availaible in English – click here

Beth ydy Cronfa Ymddiriedolaeth Plant?

Cyflwynwyd y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant gan Lywodraeth y DU yn 2005. Agorwyd cyfrif i bron i 6 miliwn o blant wedi eu geni rhwng 1af Medi 2002 a 2il Ionawr 2011.

Bwriad y Gronfa Ymddiriedolaeth Plant oedd i:

  • sicrhau bod gan bob plentyn arian wedi’i gynilo (saved) erbyn eu pen-blwydd yn 18 oed
  • helpu i ddod i’r arfer â chynilo
  • dysgu buddiannau cynilo
  • helpu deall cyllid personol

Os nad oedd dy rieni/gwarchodwyr wedi agor cyfrif i ti cyn i ti droi’n un oed, yna roedd y HMRC (sydd yn gyfrifol am drethi, taliadau a thollau) yn gwneud ar dy ran.

Vector - llaw yn tynnu arian papur allan o nifer o arian papur gwyrdd ar gyfer blog Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Faint o arian oedd yn cael ei roi?

Roedd dwy daleb £250 yn cael ei roi i dy rieni/gofalwyr i agor cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant i ti. Roedd teuluoedd oedd yn hawlio Credyd Treth Plant yn derbyn dwy daleb o leiaf £500. Rhoddodd Llywodraeth Cymru dalebau ychwanegol £50 pan roeddet ti’n cychwyn yn yr ysgol gynradd, neu £100 i blant yn byw mewn cartrefi incwm isel. Roedd dy rieni/gwarchodwyr yn gallu ychwanegu arian i’r cyfrif hefyd.

Mae’r sefydliad sydd yn gofalu am dy gyfrif yn gyrru llythyrau neu gyfriflen bob blwyddyn i dy rieni i ddweud faint o arian sydd yn dy Gronfa Ymddiriedolaeth Plant.

Vector - merch gwallt tywyll  yn gwisgo crys t a band gwallt melyn yn dal ei dwylo fyny fel ei bod yn cwestiynu, a marc cwestiwn dros ei phen ar gyfer blog Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Pam nad oeddwn i’n gwybod am hyn?

Mae llawer o rieni/gofalwyr wedi anghofio am y cyfrifon yma. Efallai eich bod chi wedi symud tŷ ac wedi anghofio diweddaru’r cyfeiriad, neu efallai bod dy rieni wedi gwahanu, neu wedi marw.

Mae llawer o resymau pan bod pobl yn colli trac ar bethau.

Paid mynd i banig. Mae dy arian yn ddiogel – mae’n disgwyl i ti ei hawlio pan fyddi di’n troi’n 18.

Merch gwallt byr du a chrys t glas gyda'i breichiau allan ac arian papur yn glawio o'i chwmpas ar gyfer blog Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Sut ydw i’n hawlio’r arian?

Os yn bosib, y peth cyntaf sydd angen ei wneud ydy gofyn i dy rieni/gofalwyr os oes ganddynt lythyrau neu gyfriflen. Bydd rhif ffôn arnynt i gychwyn y broses o gael dy arian.

Ond paid mynd i banig os nad oes gen ti lythyrau neu gyfriflen. Mae ffordd arall!

Mae posib dod o hyd i’r cyfrif gan ddefnyddio rhif Yswiriant Cenedlaethol (YC), mae pawb yn cael un yn agos at eu pen-blwydd yn 16. Pan fyddi di’n 16 fe gei di reolaeth o dy Gronfa Ymddiriedolaeth Plant cyn cael mynediad i’r arian yn 18 oed.

Mae elusen Share Found yn gallu helpu pobl ifanc i ddarganfod darparwr eu cyfrif. Clicia yma i gychwyn y broses i wneud cais am dy arian. Mae’n broses hawdd, rwyt ti’n llenwi ffurflen ar-lein gydag enw, dyddiad geni, cyfeiriad, hen gyfeiriadau a rhif YC.

Ar ôl llenwi a chyflwyno’r ffurflen, bydd angen argraffu, arwyddo a’i yrru. Os nad yw sharefound yn gallu darganfod y cyfrif yn syth, yna bydd rhaid gofyn i HMRC am gymorth, a bydd angen y ffurflen yma i brofi dy fod di wedi gofyn am help ganddynt.

Mae’n syml, ac yn debygol o gymryd llai nag 5 munud. Sicrha dy fod di’n hawlio’r hyn mae gen ti hawl ato.

Eisiau siarad?

Os wyt ti angen siarad y gyfrinachol am unrhyw beth sydd yn dy boeni, bod hynny’n ymwneud ag arian neu unrhyw beth arall, yna mae Meic yma i wrando a chynnig cyngor bob dydd rhwng 8yb a hanner nos. Neges testun, Ffôn neu Sgwrs Ar-lein.