x
Cuddio'r dudalen

Rwy’n pryderu am ffrind ar Facebook

“Mae fy ffrind wedi bod yn postio pethau sy’n peri pryder ar Facebook. Maen nhw’n siarad am hunan-niwed a hunanladdiad trwy’r amser ac rwy’n poeni gallen nhw fod yn anafu eu hunain. Beth allai wneud?”

Mae’n wych dy fod di wedi sylwi fod dy ffrind efallai mewn trafferth a dy fod di eisiau helpu. Rwyt ti’n swnio fel ffrind da iawn.

Mae’n bwysig dangos caredigrwydd ac amynedd iddynt, hyd yn oed os ydy’r hyn maen nhw’n postio yn gwneud i ti deimlo’n anghyfforddus. Mae teimlo’n hunanladdol yn eithaf cyffredin ac mae pobl yn delio â’u poen mewn ffyrdd gwahanol – mae rhai yn postio ar gyfryngau cymdeithasol fel ffordd o ofyn am help. Mae gwneud hyn yn hynod o ddewr. Mae siarad am broblem, yn hytrach na’i gadw i ti dy hun, yn hynod o bwysig.

Yn ffodus mae yna lawer o sefydliadau ac adnoddau gwych i helpu ti a dy ffrind. Mae’r Samariaid wedi datblygu canllaw ar gyfer yr union sefyllfa hon: o’r enw ‘Helpwch Ffrind mewn Angen’ mae’n fyr, yn hawdd i ddarllen ac yn llawn cyngor gwerthfawr.

Lawrlwythwch ‘Helpwch Ffrind Mewn Angen’ nawr [Saesneg yn unig]

Y tri peth pwysicaf y gallu di wneud yw:

1) Siarad â nhw

’S dim angen iddo fod am unrhyw beth penodol – dim ond cael sgwrs gyda nhw fel y buaset ti fel arfer (maen nhw dal i fod yr un person ti’n nabod). Mae gwybod bod yna pobl y gallen nhw siarad gyda o gymorth mawr.

Os oes rhywbeth maen nhw’n awyddus iawn i siarad amdano, bydden nhw’n ffeindio ffordd i ddod a hynny i mewn i’r sgwrs. Os bydd hyn yn digwydd, y cyngor gorau yw i wrando a dim byd mwy. Byddi di siwr o fod yn cael dy demtio i roi rhywfaint o gyngor iddyn nhw neu dweud stori am brofiad tebyg oedd gennyt ti, ond mae’n llawer mwy pwysig i wrando heb farnu a gadael iddynt nhw cael popeth allan.

Bydda’n ymwybodol beth wyt ti’n dweud hefyd (gall popeth ymddangos yn negyddol pan wyt ti’n teimlo’n isel dy ysbryd, felly efallai na fydd coegni neu tynnu coes yn dod ar draws yn iawn) a dim ond dweud beth wyt ti’n golygu. Peidia dweud “Gallu di bob amser gysylltu â mi os wyt ti angen siarad” os nad wyt ti’n barod iddyn nhw efallai ffonio am 3 y bore. Dyma pam dyli di hefyd:

2) Eu cyfeirio at wasanaethau proffesiynol

Un person yn unig ydwyt ti. Hyd yn oed gyda’r bwriadau gorau yn y byd, ni allu di roi cefnogaeth 24 awr. Ond mae yna wasanaethau sy’n gallu, ac maen nhw’n cael eu hyfforddi i wneud yn union hynny. Bydda’n  garedig i ti dy hun a dy gyfaill trwy wneud yn siŵr nad ydynt yn dibynnu’n llwyr arnat ti, a sicrha fod gennyt cysylltiad gyda gweithwyr proffesiynol hyfforddedig.

Dyma gwasanaethau arbennig yng Nghymru: –

Samaritans

ChildLine

Papyrus HOPEline

ac, wrth gwrs, Meic!

Paid â phoeni os yw dy ffrind mewn gwlad arall. Mae llinellau cymorth cefnogi hunanladdiad ar draws y byd.
Mae pobl sy’n isel iawn eu hysbryd ac / neu yn hunanladdol yn aml yn dioddef o safbwynt gwyrgam o hunan-werth: maent (ar gam) yn credu eu bod yn “wastraff o le” neu y byddai’r byd yn “well o le heb fi ynddi”. Gallai hyn arwain atynt i feddwl “Dydw i ddim yn haeddu help”. Tawela meddwl dy ffrind trwy dweud wrthynt eu bod nhw yn cael eu gwerthfawrogi a bydden nhw ddim yn gwastraffu amser unrhyw un trwy ffonio / anfon neges at linell gymorth.

Os nad wyt ti’n credu bod hynny’n ddigon:

3) Rhowch wybod am gynnwys hunanladdol y post

(Paid â phoeni, bydden nhw ddim mewn trwbwl)

Mae gan Facebook Ardal Atal Hunanladdiad. Mae’n rhoi cyngor ar beth i wneud yn y sefyllfaoedd hyn, gan gynnwys dangos i ti sut i roi gwybod am gynnwys hunanladdiad fel y gallen nhw helpu i gefnogi dy ffrind.

Gallet ddysgu mwy ynglyn a beth sy’n digwydd gyda cynnwys hunanladdol a adroddwyd fan hyn.

Paid ac anghofio am ti dy hun

Diolch am ddangos pryder am dy ffrind. Rydym bob amser yma i sgwrsio, felly os hoffet ti siarad am helpu dy ffrindiau, a sut mae hynny’n effeithio arnat ti, cofio gallu di gysylltu a ni hefyd. Mae Meic yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb!
Dolennau cyswllt Defnyddiol:

Atal Hunanladdiad Facebook

Facebook yn ychwanegu teclyn newydd i atal hunanladdiad yn y DU

Samariaid: ‘Helpwch Ffrind Mewn Angen’