x
Cuddio'r dudalen

Rwy’n Pryderu Am Ffrind Ar Gyfryngau Cymdeithasol

Mae person ifanc wedi cysylltu â Meic yn poeni am ei ffrind sydd yn postio pethau pryderus ar gyfryngau cymdeithasol, ac mae’n poeni sut i’w gadw’n ddiogel. Dyma gyngor Meic.

To read this article in English, click here

“Mae fy ffrind wedi bod yn postio pethau sy’n peri pryder ar Facebook. Maen nhw’n siarad am hunan-niwed a hunanladdiad trwy’r amser ac rwy’n poeni gallen nhw fod yn anafu eu hunain. Beth allai wneud?”

Cyngor Meic

Mae’n wych dy fod di wedi sylwi bod dy ffrind mewn trafferth a dy fod eisiau helpu. Rwyt ti’n swnio fel ffrind da iawn.

Mae’n bwysig dangos caredigrwydd ac amynedd iddynt, hyd yn oed os ydy’r hyn maen nhw’n postio yn gwneud i ti deimlo’n anghyfforddus. Mae teimlo’n hunanladdol yn eithaf cyffredin ac mae pobl yn delio â’u poen mewn ffyrdd gwahanol – mae rhai yn postio ar gyfryngau cymdeithasol fel ffordd o ofyn am help. Mae gwneud hyn yn hynod o ddewr. Mae siarad am broblem, yn hytrach na’i gadw i ti dy hun, yn hynod o bwysig.

Yn ffodus, mae yna lawer o sefydliadau ac adnoddau gwych gall helpu ti a dy ffrind. Mae gan y Samariaid dudalen ‘Beth i wneud os wyt ti’n meddwl bod rhywun ti’n adnabod ddim yn iawn’ gyda llawer o gyngor gwerthfawr.

Y tri peth pwysicaf gallet ti ei wneud yw:

1) Siarad â nhw

Nid oes angen iddo fod am unrhyw beth penodol – dim ond cael sgwrs gyda nhw fel y buaset ti fel arfer (maen nhw’n dal i fod yr un person ti’n adnabod). Mae deall bod yna bobl y gallen nhw siarad â nhw yn gallu bod yn gymorth mawr.

Os ydynt yn awyddus iawn i siarad am rywbeth, yna byddant yn siwr o ddarganfod ffordd i gychwyn sgwrs am hynny. Os bydd hyn yn digwydd, y cyngor gorau yw i wrando a dim byd mwy. Mae’n debyg byddi di eisiau rhoi cyngor iddynt, neu ddweud stori am brofiad tebyg, ond mae’n llawer pwysicach i wrnado heb farnu a gadael iddynt ddweud popeth.

Bydda’n ofalus am yr hyn rwyt ti’n ei ddweud (gall popeth ymddangos yn negyddol pan wyt ti’n teimlo’n isel dy ysbryd, felly efallai na fydd coegni neu tynnu coes yn addas) a dim ond dweud yr hyn rwyt ti’n ei olygu. Paid dweud “Fedri di gysylltu â mi unrhyw amser os wyt ti angen siarad” os nad wyt ti’n barod iddynt ffonio am 3 y bore. Dyma pam dylet ti:

2) Cyfeirio at wasanaethau proffesiynol

Un person yn unig wyt ti. Hyd yn oed gyda’r bwriad gorau yn y byd, ni allet ti gynnig cefnogaeth 24 awr y dydd. Ond mae yna wasanaethau sy’n gallu, ac maen nhw’n cael eu hyfforddi i wneud yn union hynny. Bydda’n garedig i ti dy hun a dy gyfaill wrth sicrhau nad ydynt yn dibynnu’n llwyr arnat ti, a bod ganddynt fynediad i weithwyr proffesiynol hyfforddedig.

Dyma ychydig o wasanaethau gall helpu:

Paid â phoeni os yw dy ffrind mewn gwlad arall. Mae yna linellau cymorth hunanladdiad ledled y byd.

Mae pobl sy’n isel iawn eu hysbryd ac/neu’n hunanladdol yn aml â safbwynt gwyrgam o hunan-werth: maent yn credu eu bod yn “ddibwynt” neu y byddai’r byd yn “le gwell hebdda i ynddo”. Gallai hyn arwain atynt i feddwl “Nid wyf yn haeddu help”. Tawela feddwl dy ffrind wrth ddweud wrthynt bod pobl yn eu gwerthfawrogi, a ni fyddant gwastraffu amser unrhyw un wrth ffonio/anfon neges at linell gymorth.

Os nad wyt ti’n credu bod hynny’n ddigon:

3) Adrodd y post am gynnwys hunladdol

(Paid â phoeni, ni fydd hyn yn eu cael i drafferthion)

Mae gan Facebook Ardal Atal Hunanladdiad. Mae’n rhoi cyngor ar beth i wneud mewn sefyllfa fel hyn, gan gynnwys dangos i ti sut i adrodd cynnwys hunanladdol er mwyn iddynt geisio cynnig cefnogaeth i dy ffrind.

Manylion pellach am beth fydd yn digwydd gyda chynnwys hunanladdol sydd yn cael ei adrodd yn fan hyn.

Paid ag anghofio amdant ti

Diolch am ddangos pryder am dy ffrind. Rydym yma o hyd i sgwrsio, felly os hoffet ti siarad am helpu dy ffrindiau, a sut mae hynny’n effeithio arnat ti, cofia gallet ti gysylltu â Meic hefyd. Mae Meic yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb!

Dolenni Defnyddiol:

Atal Hunanladdiad Facebook

Facebook yn ychwanegu teclyn newydd i atal hunanladdiad yn y DU

Samariaid: ‘Helpwch Ffrind Mewn Angen’

Atal Hunanladdiad Facebook

Facebook yn ychwanegu teclyn newydd i atal hunanladdiad yn y DU

Samariaid: ‘Beth i wneud os wyt ti’n meddwl bod rhywun ti’n adnabod ddim yn iawn’