x
Cuddio'r dudalen

Cysylltiadau eiriolaeth yn dy ardal

Yn dangos holl ganlyniadau ar gyfer Carmarthenshire

SNAP Cymru

Amseroedd Agor

Disgrifiad

Hyd at 18 oed yng ngofal y GIG Ymadael â gofal Yn derbyn gofal Gydag anabledd Wedi'i wahardd o'r ysgol Ymofynwyr noddfa neu ffoaduriaid neu blant dan oed heb gwmni Mewn lloches oherwydd statws digartrefedd Digartref neu mewn llety anfoddhaol Yn y system cyfiawnder ieuenctid Gofalwyr ifanc Wedi bod, neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu'u hesgeuluso Mamau oedran ysgol Problemau iechyd meddwl Anghenion Addysgol Arbennig I ffwrdd o gartref (mewn llety preswyl, ysgolion, unedau diogel a gosodiadau caethiwo neu ysbytai annibynnol)

EIRIOL Mental Health Advocacy in Carmarthenshire

  • Ffôn.
    01267 231122
  • Gwe.
  • Cyfeiriad.
    1st Floor, 59 King Street, Carmarthen,  SA31 1BA

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Gwasanaeth i bobl 18+,gwasanaeth i bobl sy'n gofalu am unigolion gyda afiechydon iechyd meddwl a gwasanaeth arbenning i 50+. Mae’r gwasanaeth hwn yn gweithio gyda phobl ifanc dros 18 oed sydd â materion iechyd meddwl. Gallant hunanatgyfeirio, neu gall gweithwyr proffesiynol wneud atgyfeiriad.

Voices from Care

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i blant sydd yn derbyn gofal a rhai sydd wedi gadael.

Diabetes UK Advocacy Service

Amseroedd Agor

9am > 3pm

Disgrifiad

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig gwasanaeth eirioli i bobl sydd â chlefyd siwgr, yn ogystal â ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.Rhoddir blaenoraeth i bobl dan 17 oed

ABCD Cymru

Amseroedd Agor

Monday - Friday 10:00 - 15:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth hwn yn ceisio cefnogi a grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd anabl duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Bydd plant a phobl ifanc duon a lleiafrifoedd ethnig (0-25 oed) gydag anableddau a salwch cronig a'u teuluoedd yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn.

Tros Gynnal West Wales

Amseroedd Agor

Mon - Fri 09:00 - 17:00

Disgrifiad

Plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal a rhai wedi gadael gofal. Angen Cynllun Ymwelydd Annibynnol. Mewn Angen - gyda phroblemau iechyd meddwl a lles. Gydag anabledd. Wedi'i wahardd o'r ysgol, neu yn destun symudiad rheoledig. Ymofynwyr Noddfa neu Ffoaduriaid, neu blant dan oed heb gwmni. Wedi newid yn ddiweddar: Plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal a rhai wedi gadael gofal. Angen Cynllun Ymwelydd Annibynnol. Mewn Angen - gyda phroblemau iechyd meddwl a lles. Gydag anabledd. Wedi'i wahardd o'r ysgol, neu yn destun symudiad rheoledig. Ymofynwyr Noddfa neu Ffoaduriaid, neu blant dan oed heb gwmni. Mewn lloches oherwydd statws digartrefedd Digartref neu mewn llety anfoddhaol I ffwrdd o gartref, mewn llety preswyl, ysgolion, unedau diogel a gosodiadau caethiwo neu'n byw'n annibynnol. Yn y System Cyfiawnder Ieuenctid Gofalwyr Ifanc Wedi bod neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu'u hesgeuluso Mamau oedran ysgol Disgyblion Anghenion Addysgol Arbennig, gallai fod yn wynebu tribiwnlys.

Shelter Cymru

Amseroedd Agor

9.30am - 4.30pm

Disgrifiad

Shelter Cymru yw’r elusen yng Nghymru ar gyfer pobl a chartrefi. Gweledigaeth Shelter Cymru yw y dylai pawb yng Nghymru fod â chartref gweddus. Credwn fod cartref yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.