x
Cuddio'r dudalen

Cysylltiadau eiriolaeth yn dy ardal

Yn dangos holl ganlyniadau ar gyfer Cardiff

SNAP Cymru

Amseroedd Agor

Disgrifiad

Hyd at 18 oed yng ngofal y GIG Ymadael â gofal Yn derbyn gofal Gydag anabledd Wedi'i wahardd o'r ysgol Ymofynwyr noddfa neu ffoaduriaid neu blant dan oed heb gwmni Mewn lloches oherwydd statws digartrefedd Digartref neu mewn llety anfoddhaol Yn y system cyfiawnder ieuenctid Gofalwyr ifanc Wedi bod, neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu'u hesgeuluso Mamau oedran ysgol Problemau iechyd meddwl Anghenion Addysgol Arbennig I ffwrdd o gartref (mewn llety preswyl, ysgolion, unedau diogel a gosodiadau caethiwo neu ysbytai annibynnol)

Voices from Care

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i blant sydd yn derbyn gofal a rhai sydd wedi gadael.

Diabetes UK Advocacy Service

Amseroedd Agor

9am > 3pm

Disgrifiad

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig gwasanaeth eirioli i bobl sydd â chlefyd siwgr, yn ogystal â ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.Rhoddir blaenoraeth i bobl dan 17 oed

ABCD Cymru

Amseroedd Agor

Monday - Friday 10:00 - 15:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth hwn yn ceisio cefnogi a grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd anabl duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Bydd plant a phobl ifanc duon a lleiafrifoedd ethnig (0-25 oed) gydag anableddau a salwch cronig a'u teuluoedd yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn.

Cardiff & Vale of Glamorgan Community Health Council (CAVOG CHC)

Amseroedd Agor

Monday - Friday 08:00 - 16:30

Disgrifiad

CIC Caerdydd a’r Fro yw gwarchotgi statudol y claf yn GIG Cymru. Mae gennym bedwar prif ddyletswydd: I ymgynghori gan y GIG ar gynigion am newidiadau i wasanaethau I ymgysylltu â'r cyhoedd a chleifion a chael eu barn ar wasanaethau'r GIG I gael mynediad i ac archwilio safleoedd y GIG (Ysbytai, meddygon teulu, Cartrefi Nyrsio ac ati) Darparu Gwasanaeth Eiriolaeth annibynnol ar gyfer y rhai sy'n dymuno mynegi pryder am y driniaeth GIG â dderbyniwyd (18 +)

Shelter Cymru

Amseroedd Agor

9.30am - 4.30pm

Disgrifiad

Shelter Cymru yw’r elusen yng Nghymru ar gyfer pobl a chartrefi. Gweledigaeth Shelter Cymru yw y dylai pawb yng Nghymru fod â chartref gweddus. Credwn fod cartref yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.

Llamau

Amseroedd Agor

Monday - Thursday 9:00 - 17:00 Friday - 9.00 > 4.30

Disgrifiad

Mae Llamau yn ddarparwr allweddol o lety lle ceir cefnogaeth ar gyfer pobl ifanc 16 - 25 oed, yn cynnwys llety i ferched yn unig. Mae hyn yn amrywio o dai lle ceir cefnogaeth sydd wedi’u staffio 24 awr y dydd, i gynlluniau cefnogi tenantiaid ble cynorthwyir pobl yn eu cartrefi eu hunain i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol. Maent hefyd yn darparu pum lloches i ferched a phlant sy’n ffoi rhag trais yn y cartref, ac mae dau ohonynt wedi’u staffio 24 awr y dydd. Mae gwasanaethau eraill yn cynnwys cyngor ar dai a lles, yn cynnwys Gwasanaeth Cyfryngu arobryn ar gyfer pobl ifanc a’u teuluoedd, Cynghorwyr Pobl Ifanc, llety lle ceir cymorth i’r sawl sy’n gadael gofal a phrosiect estyn allan i bobl ifanc 14-19 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, a Learning 4 Life, rhaglen hyfforddiant a dysgu cyn-alwedigaethol

Advocacy Matters Wales

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yn darparu eiriolwyr gwaith achos i bobl gydag anableddau dysgu yng Nghaerdydd a'r Fro.Eiriolaeth i rieni plant a phobl ifanc gydag Anableddau Dysgu yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg a Chasnewydd. Eiriolaeth Dinesydd - gwasanaeth ymgyfeillio i rai gydag Anableddau Dysgu yng Nghaerdydd. Eiriolaeth Cynorthwyo Dioddefwr - Prosiect 3 blynedd yn darparu eiriolaeth i ddioddefwyr trosedd yng Nghaerdydd a'r Fro. Mae Advocacy Matters Wales yn gallu darparu cefnogaeth eiriolaeth heb gyfarwyddiad i'w gleientiaid.

Advocacy Support Cymru

 • Ffôn.
  02920 540444
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  Advocacy Support Cymru, Brook House, 2 Lime Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8AB

Amseroedd Agor

Monday - Sat 9:00 - 16.30

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu eiriolaeth broffesiynol ac annibynnol i unrhyw un sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn UNRHYW osodiad ysbyty, yn ddifater os ydynt wedi'u caethiwo, ond sydd yn cael eu hasesu neu'n derbyn triniaeth am anhwyldeb meddyliol. Mae anhwyldeb meddyliol yn cyfeirio at "unrhyw nam ar y meddwl" a ddim wedi'i gyfyngu i ddiffiniadau neu amodau cul, ond hefyd yn cynnwys anhwylderau Personoliaeth, anaf i'r ymennydd ac anhwylderau sbectrwm awtistiaeth. Maent yn cynnal y rhaglen Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol i bobl sydd heb y gallu i wneud penderfyniadau drostyn nhw'u hunan. Meini prawf cael eich cyfeirio at y gwasanaeth yma ydy bod y person yn "ddigyfaill" - h.y. nad oes ganddynt deulu nac ffrindiau sydd yn gallu cynnig cefnogaeth. Mae Advocacy Support Cymru yn gallu darparu eiriolaeth heb gyfarwyddiad i'w cleientiaid.

Welsh Refugee Council

Amseroedd Agor

9.30am-12.30 and 2-5pm

Disgrifiad

Ffoaduriaid (ddim yn derbyn cyllid i ymofynwyr noddfa bellach) gyda statws i aros yn y DU.

Person to Person Citizen Advocacy

 • Ffôn.
  Caerphilly Citizen advocacy: 07436 102162 Caerphilly Parent advocacy: 07436 102161 Bridgend Citizen advocacy: 07841 504461 Bridgend Parent advocacy: 07436 102160
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  Bargoed YMCA, Aeron Place, Gilfach, Bargoed CF81 8JA

Amseroedd Agor

Monday to Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae yna 2 prosiect arbennig ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chaerffili. Un prosiect ydy Prosiect Dinesydd i Oedolion - sydd fel gwasanaeth ymgyfeillio hir dymor. Mae wedi cael ei ohirio ym Mhen-y-bont ar Ogwr ond yn parhau i redeg yng Nghaerffili. Mae'r prosiect arall - Eiriolaeth Rhiant - i rieni UNRHYW oedran gydag anawsterau dysgu ac efo 2 eiriolwr sy'n cael eu talu. 1 ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac 1 yng Nghaerffili.

NYAS (National Youth Advocacy Service) Cardiff

Amseroedd Agor

National helpline: weekdays 9am-8pm Saturday 10am-4pm Excludes Bank Holidays

Disgrifiad

Cyngor, gwybodaeth ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd: Plant sydd yn derbyn gofal (gan gynnwys lleoliadau y tu allan i'r sir, plant digwmni sy'n chwilio am loches, pobl ifanc gydag anableddau yn derbyn seibiant byr), rhai sydd wedi gadael gofal hyd at 21 oed neu 25 os mewn addysg neu hyfforddiant llawn amser, plant sydd yn rhan o'r system amddiffyn plant a phlant mewn angen. Mae NYAS hefyd yn gallu darparu gwasanaethau eiriolaeth heb gyfarwyddiad.