x
Cuddio'r dudalen

Cysylltiadau eiriolaeth yn dy ardal

Yn dangos holl ganlyniadau ar gyfer Wrexham

SNAP Cymru

Amseroedd Agor

Disgrifiad

Hyd at 18 oed yng ngofal y GIG Ymadael â gofal Yn derbyn gofal Gydag anabledd Wedi'i wahardd o'r ysgol Ymofynwyr noddfa neu ffoaduriaid neu blant dan oed heb gwmni Mewn lloches oherwydd statws digartrefedd Digartref neu mewn llety anfoddhaol Yn y system cyfiawnder ieuenctid Gofalwyr ifanc Wedi bod, neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu'u hesgeuluso Mamau oedran ysgol Problemau iechyd meddwl Anghenion Addysgol Arbennig I ffwrdd o gartref (mewn llety preswyl, ysgolion, unedau diogel a gosodiadau caethiwo neu ysbytai annibynnol)

Second Voice

  • Ffôn.
    0800 032 2630 and 01978295600
  • Gwe.
  • Cyfeiriad.
    Lambpit Street, Wrexham, Wrexham,  WL11 1AR

Amseroedd Agor

Monday, Wednesday and Friday 9.00am-5.30pm, Tuesday and Thursday 9.00am-4.30pm.

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn cefnogi pobl ifanc o fewn Bwrdeistref Sir Wrecsam gyda phroblemau penodol ble mae'r person ifanc yna yn teimlo eu bod angen cymorth i gael rhywun i wrando ar eu llais, dymuniadau a theimladau. Mae unrhyw berson ifanc 11 i 25 oed yn gymwys a gall pobl ifanc gyfeirio eu hunain, neu gael eu cyfeirio gan asiantaeth arall.

Voices from Care

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i blant sydd yn derbyn gofal a rhai sydd wedi gadael.

Wrexham Women's Aid

Amseroedd Agor

Mon, Tues, Thurs and Fri 10am-2pm

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu cefnogaeth i ferched a'u plant sydd wedi dioddef trais yn y cartref. Gwasanaeth galw heibio, ymestyn allan a lloches.

Diabetes UK Advocacy Service

Amseroedd Agor

9am > 3pm

Disgrifiad

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig gwasanaeth eirioli i bobl sydd â chlefyd siwgr, yn ogystal â ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.Rhoddir blaenoraeth i bobl dan 17 oed

ABCD Cymru

Amseroedd Agor

Monday - Friday 10:00 - 15:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth hwn yn ceisio cefnogi a grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd anabl duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Bydd plant a phobl ifanc duon a lleiafrifoedd ethnig (0-25 oed) gydag anableddau a salwch cronig a'u teuluoedd yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn.

North Wales Advocacy - Tros Gynnal Plant.

Amseroedd Agor

Monday- Friday 9:00- 17:00

Disgrifiad

Plant neu bobl ifanc 0 > 25 mlwydd oed sy'n gallu rhoi caniatad gwybodus, fel un o gleientiaid y Gwasanaethau Cymdeithasol naill ai fel Plentyn sy'n Derbyn Gofal neu Blentyn Mewn Angen. Plant a Phobl Ifanc sy'n Gadael Gofal, hyd at 21 oed neu 25 oed os mewn addysg bellach. Plant a Phobl Ifanc sy'n Derbyn Gofal. Plant a Phobl Ifanc Mewn Angen, yn cynnwys plant a phobl ifanc hyd at 18 oed o fewn y categoriau uchod.

Shelter Cymru

Amseroedd Agor

9.30am - 4.30pm

Disgrifiad

Shelter Cymru yw’r elusen yng Nghymru ar gyfer pobl a chartrefi. Gweledigaeth Shelter Cymru yw y dylai pawb yng Nghymru fod â chartref gweddus. Credwn fod cartref yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.

Welsh Refugee Council

Amseroedd Agor

9.30am-12.30 and 2-5pm

Disgrifiad

Ffoaduriaid (ddim yn derbyn cyllid i ymofynwyr noddfa bellach) gyda statws i aros yn y DU.