x
Cuddio'r dudalen

Cysylltiadau eiriolaeth yn dy ardal

Yn dangos holl ganlyniadau ar gyfer Torfaen

SNAP Cymru

Amseroedd Agor

Disgrifiad

Hyd at 18 oed yng ngofal y GIG Ymadael â gofal Yn derbyn gofal Gydag anabledd Wedi'i wahardd o'r ysgol Ymofynwyr noddfa neu ffoaduriaid neu blant dan oed heb gwmni Mewn lloches oherwydd statws digartrefedd Digartref neu mewn llety anfoddhaol Yn y system cyfiawnder ieuenctid Gofalwyr ifanc Wedi bod, neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu'u hesgeuluso Mamau oedran ysgol Problemau iechyd meddwl Anghenion Addysgol Arbennig I ffwrdd o gartref (mewn llety preswyl, ysgolion, unedau diogel a gosodiadau caethiwo neu ysbytai annibynnol)

Voices from Care

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i blant sydd yn derbyn gofal a rhai sydd wedi gadael.

Diabetes UK Advocacy Service

Amseroedd Agor

9am > 3pm

Disgrifiad

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig gwasanaeth eirioli i bobl sydd â chlefyd siwgr, yn ogystal â ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.Rhoddir blaenoraeth i bobl dan 17 oed

ABCD Cymru

Amseroedd Agor

Monday - Friday 10:00 - 15:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth hwn yn ceisio cefnogi a grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd anabl duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Bydd plant a phobl ifanc duon a lleiafrifoedd ethnig (0-25 oed) gydag anableddau a salwch cronig a'u teuluoedd yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn.

NYAS (National Youth Advocacy Service) Torfaen

 • Ffôn.
  0808 808 1001
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  egerton house, Tower Road, Birkenhead, Wirral CH41 1FN

Amseroedd Agor

mon- fri 9am - 8pm helpline and emails. sat 10am - 4pm. Online chat mon - fri 9-5

Disgrifiad

Darparu eiriolaeth i holl blant a phobl ifanc 0-18 oed sydd yn gyfarwydd i wasanaethau cymdeithasol, plentyn sy'n derbyn gofal, neu rywun sydd wedi gadael gofal. Gall pobl ifanc fod hyd at 21 oed os mewn addysg llawn amser.

Shelter Cymru

Amseroedd Agor

9.30am - 4.30pm

Disgrifiad

Shelter Cymru yw’r elusen yng Nghymru ar gyfer pobl a chartrefi. Gweledigaeth Shelter Cymru yw y dylai pawb yng Nghymru fod â chartref gweddus. Credwn fod cartref yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.

Advocacy Support Cymru

 • Ffôn.
  02920 540444
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  Advocacy Support Cymru, Brook House, 2 Lime Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8AB

Amseroedd Agor

Monday - Sat 9:00 - 16.30

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu eiriolaeth broffesiynol ac annibynnol i unrhyw un sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn UNRHYW osodiad ysbyty, yn ddifater os ydynt wedi'u caethiwo, ond sydd yn cael eu hasesu neu'n derbyn triniaeth am anhwyldeb meddyliol. Mae anhwyldeb meddyliol yn cyfeirio at "unrhyw nam ar y meddwl" a ddim wedi'i gyfyngu i ddiffiniadau neu amodau cul, ond hefyd yn cynnwys anhwylderau Personoliaeth, anaf i'r ymennydd ac anhwylderau sbectrwm awtistiaeth. Maent yn cynnal y rhaglen Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol i bobl sydd heb y gallu i wneud penderfyniadau drostyn nhw'u hunan. Meini prawf cael eich cyfeirio at y gwasanaeth yma ydy bod y person yn "ddigyfaill" - h.y. nad oes ganddynt deulu nac ffrindiau sydd yn gallu cynnig cefnogaeth. Mae Advocacy Support Cymru yn gallu darparu eiriolaeth heb gyfarwyddiad i'w cleientiaid.

NYAS / ABHB Health Advocacy Service

 • Ffôn.
  Free Phone NYAS Helpline- 08088081001
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  s. 3 Mountain Road,, Caerphilly, ,  CF83 1HG

Amseroedd Agor

The project works individually with children and young people at times which suits them.

Disgrifiad

Mae'r prosiect yma'n darparu eiriolaeth ac yn cefnogi Plant a Phobl Ifanc dan 18 oed sydd yn dymuno adrodd unrhyw bryderon am y Gofal / Gwasanaeth Iechyd derbyniwyd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, fel claf mewnol neu fel claf yn y gymuned.