x
Cuddio'r dudalen

Cysylltiadau eiriolaeth yn dy ardal

Yn dangos holl ganlyniadau ar gyfer Bridgend

SNAP Cymru

Amseroedd Agor

Disgrifiad

Hyd at 18 oed yng ngofal y GIG Ymadael â gofal Yn derbyn gofal Gydag anabledd Wedi'i wahardd o'r ysgol Ymofynwyr noddfa neu ffoaduriaid neu blant dan oed heb gwmni Mewn lloches oherwydd statws digartrefedd Digartref neu mewn llety anfoddhaol Yn y system cyfiawnder ieuenctid Gofalwyr ifanc Wedi bod, neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu'u hesgeuluso Mamau oedran ysgol Problemau iechyd meddwl Anghenion Addysgol Arbennig I ffwrdd o gartref (mewn llety preswyl, ysgolion, unedau diogel a gosodiadau caethiwo neu ysbytai annibynnol)

Voices from Care

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i blant sydd yn derbyn gofal a rhai sydd wedi gadael.

Diabetes UK Advocacy Service

Amseroedd Agor

9am > 3pm

Disgrifiad

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig gwasanaeth eirioli i bobl sydd â chlefyd siwgr, yn ogystal â ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.Rhoddir blaenoraeth i bobl dan 17 oed

ABCD Cymru

Amseroedd Agor

Monday - Friday 10:00 - 15:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth hwn yn ceisio cefnogi a grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd anabl duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Bydd plant a phobl ifanc duon a lleiafrifoedd ethnig (0-25 oed) gydag anableddau a salwch cronig a'u teuluoedd yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn.

Leo@Tros Gynnal

Amseroedd Agor

Monday - Friday 09:00 - 17:00

Disgrifiad

Darparu eiriolaeth i blant a phobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Pobl ifanc sy'n cael gofal awdurdod lleol, plant ar y rhestr amddiffyn plant, plant mewn angen a rhai sy'n ymadael â gofal. Maent hefyd yn cynnal sesiynau grŵp teuluol yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr gan ddefnyddio dull adferol.

Shelter Cymru

Amseroedd Agor

9.30am - 4.30pm

Disgrifiad

Shelter Cymru yw’r elusen yng Nghymru ar gyfer pobl a chartrefi. Gweledigaeth Shelter Cymru yw y dylai pawb yng Nghymru fod â chartref gweddus. Credwn fod cartref yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.

Advocacy Support Cymru

 • Ffôn.
  02920 540444
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  Advocacy Support Cymru, Brook House, 2 Lime Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8AB

Amseroedd Agor

Monday - Sat 9:00 - 16.30

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu eiriolaeth broffesiynol ac annibynnol i unrhyw un sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn UNRHYW osodiad ysbyty, yn ddifater os ydynt wedi'u caethiwo, ond sydd yn cael eu hasesu neu'n derbyn triniaeth am anhwyldeb meddyliol. Mae anhwyldeb meddyliol yn cyfeirio at "unrhyw nam ar y meddwl" a ddim wedi'i gyfyngu i ddiffiniadau neu amodau cul, ond hefyd yn cynnwys anhwylderau Personoliaeth, anaf i'r ymennydd ac anhwylderau sbectrwm awtistiaeth. Maent yn cynnal y rhaglen Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol i bobl sydd heb y gallu i wneud penderfyniadau drostyn nhw'u hunan. Meini prawf cael eich cyfeirio at y gwasanaeth yma ydy bod y person yn "ddigyfaill" - h.y. nad oes ganddynt deulu nac ffrindiau sydd yn gallu cynnig cefnogaeth. Mae Advocacy Support Cymru yn gallu darparu eiriolaeth heb gyfarwyddiad i'w cleientiaid.

Person to Person Citizen Advocacy

 • Ffôn.
  Caerphilly Citizen advocacy: 07436 102162 Caerphilly Parent advocacy: 07436 102161 Bridgend Citizen advocacy: 07841 504461 Bridgend Parent advocacy: 07436 102160
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  Bargoed YMCA, Aeron Place, Gilfach, Bargoed CF81 8JA

Amseroedd Agor

Monday to Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae yna 2 prosiect arbennig ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Chaerffili. Un prosiect ydy Prosiect Dinesydd i Oedolion - sydd fel gwasanaeth ymgyfeillio hir dymor. Mae wedi cael ei ohirio ym Mhen-y-bont ar Ogwr ond yn parhau i redeg yng Nghaerffili. Mae'r prosiect arall - Eiriolaeth Rhiant - i rieni UNRHYW oedran gydag anawsterau dysgu ac efo 2 eiriolwr sy'n cael eu talu. 1 ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac 1 yng Nghaerffili.