x
Cuddio'r dudalen

Cysylltiadau eiriolaeth yn dy ardal

Yn dangos holl ganlyniadau ar gyfer Powys

SNAP Cymru

Amseroedd Agor

Disgrifiad

Hyd at 18 oed yng ngofal y GIG Ymadael â gofal Yn derbyn gofal Gydag anabledd Wedi'i wahardd o'r ysgol Ymofynwyr noddfa neu ffoaduriaid neu blant dan oed heb gwmni Mewn lloches oherwydd statws digartrefedd Digartref neu mewn llety anfoddhaol Yn y system cyfiawnder ieuenctid Gofalwyr ifanc Wedi bod, neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu'u hesgeuluso Mamau oedran ysgol Problemau iechyd meddwl Anghenion Addysgol Arbennig I ffwrdd o gartref (mewn llety preswyl, ysgolion, unedau diogel a gosodiadau caethiwo neu ysbytai annibynnol)

Voices from Care

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i blant sydd yn derbyn gofal a rhai sydd wedi gadael.

Diabetes UK Advocacy Service

Amseroedd Agor

9am > 3pm

Disgrifiad

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig gwasanaeth eirioli i bobl sydd â chlefyd siwgr, yn ogystal â ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.Rhoddir blaenoraeth i bobl dan 17 oed

ABCD Cymru

Amseroedd Agor

Monday - Friday 10:00 - 15:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth hwn yn ceisio cefnogi a grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd anabl duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Bydd plant a phobl ifanc duon a lleiafrifoedd ethnig (0-25 oed) gydag anableddau a salwch cronig a'u teuluoedd yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn.

Powys Advocacy for Children and Young People

Amseroedd Agor

Disgrifiad

Holl blant sy'n derbyn gofal gan Gyngor Sir Powys. Y rhai sydd wedi gadael gofal ac sydd â hawl i Wasanaeth Ymadael â Gofal o dan y Ddeddf Ymadael â Gofal 2002 (16-24) Holl blant a phobl ifanc sydd yn cael eu hystyried fel bod mewn perygl o niwed arwyddocaol ble mae cynhadledd Amddiffyn Plant Cychwynnol wedi cael ei alw a ble mae enwau yn aros ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. Holl blant a phobl ifanc sydd yn derbyn gwasanaeth gan Wasanaethau Plant gydag Anableddau ym Mhowys. Holl blant sydd angen derbyn gwasanaeth gan Wasanaethau Plant Cyngor Sir Powys wrth wneud, neu fwriadu gwneud cwyn. Holl blant a phobl ifanc sydd yn gwneud cwyn am y gwasanaeth maent yn derbyn gan y Bwrdd Iechyd Lleol. Holl blant sydd angen cefnogaeth o 11 oed sydd wedi cael eu gwahardd o'r ysgol mewn cyfarfodydd Pwyllgor Disgyblaethol Llywodraethwyr a Gwrandawiadau Apêl Gwaharddiad. Gwasanaethau eiriolaeth i grwpiau bregus o blant/pobl ifanc (ymofynwyr noddfa/merched ifanc beichiog) yn cael ei ddarparu drwy brynu ar y pryd fesul achos ar gytundeb gyda Chyngor Sir Powys.

Shelter Cymru

Amseroedd Agor

9.30am - 4.30pm

Disgrifiad

Shelter Cymru yw’r elusen yng Nghymru ar gyfer pobl a chartrefi. Gweledigaeth Shelter Cymru yw y dylai pawb yng Nghymru fod â chartref gweddus. Credwn fod cartref yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.