x
Cuddio'r dudalen

Cysylltiadau eiriolaeth yn dy ardal

Yn dangos holl ganlyniadau ar gyfer Newport

SNAP Cymru

Amseroedd Agor

Disgrifiad

Hyd at 18 oed yng ngofal y GIG Ymadael â gofal Yn derbyn gofal Gydag anabledd Wedi'i wahardd o'r ysgol Ymofynwyr noddfa neu ffoaduriaid neu blant dan oed heb gwmni Mewn lloches oherwydd statws digartrefedd Digartref neu mewn llety anfoddhaol Yn y system cyfiawnder ieuenctid Gofalwyr ifanc Wedi bod, neu mewn perygl o gael eu cam-drin neu'u hesgeuluso Mamau oedran ysgol Problemau iechyd meddwl Anghenion Addysgol Arbennig I ffwrdd o gartref (mewn llety preswyl, ysgolion, unedau diogel a gosodiadau caethiwo neu ysbytai annibynnol)

Voices from Care

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yma yn darparu cyngor, cefnogaeth ac eiriolaeth i blant sydd yn derbyn gofal a rhai sydd wedi gadael.

Diabetes UK Advocacy Service

Amseroedd Agor

9am > 3pm

Disgrifiad

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig gwasanaeth eirioli i bobl sydd â chlefyd siwgr, yn ogystal â ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.Rhoddir blaenoraeth i bobl dan 17 oed

ABCD Cymru

Amseroedd Agor

Monday - Friday 10:00 - 15:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth hwn yn ceisio cefnogi a grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd anabl duon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru. Bydd plant a phobl ifanc duon a lleiafrifoedd ethnig (0-25 oed) gydag anableddau a salwch cronig a'u teuluoedd yn gymwys i gael y gwasanaeth hwn.

Shelter Cymru

Amseroedd Agor

9.30am - 4.30pm

Disgrifiad

Shelter Cymru yw’r elusen yng Nghymru ar gyfer pobl a chartrefi. Gweledigaeth Shelter Cymru yw y dylai pawb yng Nghymru fod â chartref gweddus. Credwn fod cartref yn hawl sylfaenol ac yn hanfodol i iechyd a lles pobl a chymunedau.

Advocacy Matters Wales

Amseroedd Agor

Monday - Friday 9:00 - 17:00

Disgrifiad

Mae'r gwasanaeth yn darparu eiriolwyr gwaith achos i bobl gydag anableddau dysgu yng Nghaerdydd a'r Fro.Eiriolaeth i rieni plant a phobl ifanc gydag Anableddau Dysgu yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg a Chasnewydd. Eiriolaeth Dinesydd - gwasanaeth ymgyfeillio i rai gydag Anableddau Dysgu yng Nghaerdydd. Eiriolaeth Cynorthwyo Dioddefwr - Prosiect 3 blynedd yn darparu eiriolaeth i ddioddefwyr trosedd yng Nghaerdydd a'r Fro. Mae Advocacy Matters Wales yn gallu darparu cefnogaeth eiriolaeth heb gyfarwyddiad i'w gleientiaid.

Welsh Refugee Council

Amseroedd Agor

9.30am-12.30 and 2-5pm

Disgrifiad

Ffoaduriaid (ddim yn derbyn cyllid i ymofynwyr noddfa bellach) gyda statws i aros yn y DU.

NYAS Cymru Newport Advocacy Service

 • Ffôn.
  Free Phone NYAS Helpline- 08088081001
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  3 Mountain Rd, Caerphilly, ,  CF83 1HG

Amseroedd Agor

The project works individually with children and young people at times which most suit them.

Disgrifiad

Mae NYAS yn Wasanaeth Eiriolaeth Annibynnol Broffesiynol sydd yn sicrhau bod llais plant a phobl ifanc yn cael ei glywed pan fydd penderfyniadau yn cael eu gwneud sydd yn cael effaith arnyn nhw. Mae’r gwasanaeth yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn gofal neu'n derbyn cefnogaeth gan Wasanaethau Cymdeithasol Casnewydd. Mae hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc sydd yn ymglymedig â Thîm Plant Anabl neu Dimau Llwybrau Cyngor Dinas Casnewydd, neu'r rhai sydd yn profi achosion amddiffyn plant a rhai sydd yn gadael gofal.

NYAS / ABHB Health Advocacy Service

 • Ffôn.
  Free Phone NYAS Helpline- 08088081001
 • Gwe.
 • Cyfeiriad.
  s. 3 Mountain Road,, Caerphilly, ,  CF83 1HG

Amseroedd Agor

The project works individually with children and young people at times which suits them.

Disgrifiad

Mae'r prosiect yma'n darparu eiriolaeth ac yn cefnogi Plant a Phobl Ifanc dan 18 oed sydd yn dymuno adrodd unrhyw bryderon am y Gofal / Gwasanaeth Iechyd derbyniwyd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, fel claf mewnol neu fel claf yn y gymuned.